Kaca:Bali-lontar-gaguritan-bagus-diarsa-350ppi.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗ 7B]

ᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬃᬱᬢᬸᬫᬸᬮᬶ᭞ᬢᬸᬢᬸᬢ᭄ᬲᬳᬗᬩᬩᬸᬮᬸ᭞ᬓᬓᬶᬳᭀᬤᬄᬫᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬤᭀᬂᬭᬭᬶᬲᬂᬩᬓ᭄ᬢᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬓᬢᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬲᬼᬢᬂ
ᬤᬶᬭᬳᬗ᭄ᬲᬗ᭄ᬕᬄ᭟ᬓᬫ᭄ᬩᬸᬮᬦᬾᬫᬸᬮᬸᬓᬚ᭞ᬩᬾᬲᬸᬓ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦᬶᬓᬩᬸᬮᬦᬾᬢᬸᬢᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬕᭂ
ᬧ᭄ᬮᬾᬩᬂᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬋᬗᬶᬦ᭄ᬲᬧᬭᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬬᬢ᭄ᬓᭂᬤ᭄ᬚᬸᬫᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬃᬱᬢᬸᬫᬸᬮᬶ᭞ᬗᬩᬩᬸᬮᬸ᭞ᬓᬲᬗ᭄ᬕᬄᬳᬧᬶᬢ᭄‌ᬜᬼᬢᬂ᭟
ᬢᬓᬸᬢᬶᬦ᭄ᬳᬧᬂᬤᬳᬶᬮᬂ᭞ᬲᬕᬶᬦᬾᬲᬕᬾᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬃᬱᬵᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬦᬄᬓᬾᬫᬤᬳᬭᬦ᭄ᬓᬓᬶ᭞ᬓᬓᬶᬢ᭄ᬯᬫᬵᬢᬹᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭞

[᭘ 8A]
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲᬋᬂᬫᬳᬚᭂᬗᬦ᭄᭞ᬦᬶᬰᬸᬦ᭄ᬥᬵᬚ᭄ᬜᬦᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬤ᭄ᬥᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬲᬸᬩᬫᬜᬯᬶᬲᬂᬲ᭄ᬥᬄ᭟ᬳᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬃᬱᬵ
ᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬉᬥᬹᬄᬢᬾᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬳᬶᬘ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬧᬦᬓ᭄ᬜᬳᬶᬦᬾᬲᬾᬯᬓᬗ᭞᭠ᬳᬶᬓᬓᬶᬢᬫ᭄ᬬᬸᬫᬗᬶᬤᬶᬄ᭞ᬓᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬬᬾᬦ᭄ᬜᬓ᭄ᬮᬶᬄ᭞ᬬᬯᬭᬲ᭄ᬲᭂᬕᭂᬃᬦᬸᬇᬥᬸ᭠
ᬧ᭄᭞ᬳᬶᬓᬓᬶᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬗᬸᬮᬶᬳᬂ᭞ᬦᬶᬰᬸᬤ᭄ᬥᬵᬚ᭄ᬜᬦᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬶᬦᬹᬢ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬓᬳ᭄ᬬᬸᬦᬦ᭄᭟ᬩ᭄ᬬᬦᬪᬧᬜ᭄ᬚᬂᬭᬭᬲᬦ᭄᭞ᬩᬕᬸ
ᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬃᬱᬧᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬳᬶᬭᬫᬗᬶᬗ᭄ᬲᬦᬶᬂ᭞ᬧᬂᬫᬮᬚᬄᬭᬶᬂᬳᬶᬓᬓᬶ᭞ᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬦᬯᬂᬢ᭄ᬓᬾᬂᬦ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬓᬯᬸᬄ᭞ᬫᬵᬢᬹᬃᬦᬶᬰᬸᬤ᭄ᬥᬵ᭠