Kaca:Bali-lontar-gaguritan-bagus-diarsa-350ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬯᭀᬢ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬶᬱᬳᭀᬯᬢᬶᬓ᭄ᬪᬝᬵᬭ᭞ᬩ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬰᬭᬷᬭᬳᬲᬮᬶᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬳᭂᬃᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄᬳ᭄ᬬᬂᬳᬤᬶ᭞ᬳᬤᬮᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᭀᬫᬵᬯᬸᬄᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬯᬷᬭᬘᬶᬢ᭄ᬢᬳᬗ
ᬭᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬲᬢᬯᭀᬃᬓᬸᬓᬸᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬇᬮᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬮᬸ᭠ᬭᬶᬂᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬡ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟ᬮᬸᬳᬸᬃᬳᬦᬓᬢᭀᬦ᭄ᬩᬸᬗᬂ᭞ᬭᬶᬂᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬲᬸᬫᬾᬭᬸᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞᭠
ᬓᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬭᬶᬂᬰᬷᬯᬧᬥ᭞ᬳᬾᬚᬳᬪᬺᬕᬮᬂᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬲᬵᬧ᭄ᬢᬋᬱᬶᬫᭂᬦ᭄ᬤᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬕ᭄ᬪᬝᬵᬭᬭᬯᬸᬄ᭞ᬯᬶᬥ᭄ᬬᬥᬭᬶᬯᬶᬥ᭄ᬬᬥᬭ᭞ᬲᬵᬧ᭄ᬢᬲ᭄ᬯᬭᬳᬸᬫᬸᬂᬫᬸ᭠
ᬦᬶ᭞ᬲᬳᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕᬫᭂᬮᬦ᭄᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯᬳᬤᬶ᭞ᬭᬶᬂᬧᬤ᭄ᬫᬫᬡ᭄ᬦᬶᬓ᭄ᬲᬸᬢᬾᬚ᭞ᬯᬢᭂ᭠

[᭑᭒ 12A]
ᬓ᭄ᬦᬵᬯᬲᬗ᭄ᬳᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬰᬾᬯᬲᭀᬕᬢ᭄ᬣᬋᬱᬶ᭞ᬕᬸᬫ᭄ᬮᬃᬳᬯᬾᬤ᭄ᬥᬳᬸᬫᬸᬂ᭞ᬫᬗᬸᬜ᭄ᬘᬃᬰ᭄ᬭᬸᬢᬶᬰ᭄ᬮᭀᬓ᭞ᬗᬵᬲ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬓᬵᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬲᬫᬶᬗᬵᬢᬹᬃ᭞ᬯᬚᬶᬓ᭄ᬲᬸ
ᬓᬸᬯᬚᬶᬓ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬕᬦ᭄ᬤᬦᬶᬂᬥᬹᬧᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬲᬸᬫᬃ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᬸᬭᬶᬳᬶᬂ᭞ᬧᬭᬶᬓ᭄ᬭᬫᬾᬂᬓᬤᬾᬯᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬯᬷᬭᬘᬶᬢ᭄ᬢᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬍᬂᬍᬂᬩ᭄ᬗᭀᬗᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ
᭞ᬳᬧᬦᬶᬂᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬳᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬦᬶᬃᬩ᭄ᬪᬦᬥᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬲᬦ᭄ᬢ᭞ᬰ᭄ᬭᬾᬬᬰᬦᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬳᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬶᬂᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬘᬧᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬭᬶᬂ᭠
ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬋᬱᬶᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬮᬄᬯᭀᬗᬶᬓᬶᬤᬸᬤᬸᬲ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬤᬶᬤᬶᬦᬾᬫᬭᬶ᭠ᬳᬋᬫᬶᬲ᭄᭞ᬮᬫᬓᬦᬾᬯ᭄ᬦᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬯᬶᬥ᭄ᬬᬥᬭᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬦᬸ᭠