Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3 B]

ᬦᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬸᬘᬶ᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧ᭄ᬧᬶᬲᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬧᬘᬂᬫᬜᬸᬤ᭄ᬥᬵᬫᬮᬵ᭞ᬤᬾᬤᬮᬂᬲᬸᬩᬵᬫᬗᭂᬜ᭄ᬚᬶᬓ᭄᭞ᬫᬧᬭᬸᬘᬸᬢ᭄᭞ᬗᬋᬧᬶᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬢᬫ᭄ᬩᬕᬵ᭟ᬦ᭄ᬢᭀᬤᬶᬚᬵᬳᬤᬵᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬚᬯᬢ᭄ᬤᬶᬓᬶᬤᬸᬂ
ᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬓᬲᬸᬧᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᭀᬬᬦ᭄ᬤᬮᬂ᭞ᬳᬤᬵᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬚᬵᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬫᬳᬶᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬓᬩᬮᬶ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬧᬯᬬᬗᬦ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬵᬜᬫᬜᬸᬤ᭄ᬥᬵᬫᬮᬵ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬯᬯᬮᬶ᭞ᬕᬯᬾᬳ
ᬬᬸ᭞ᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬫᬗ᭄ᬯᬗᬸᬦ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬵ᭟ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬧᬗ᭄ᬭᭀᬭᬲᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬸᬩᬫᬯᬵᬓ᭄ᬲᬸᬘᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬂᬤᬶᬢᬸᬩᬸᬯᬢᬂ᭞ᬫᬦᬸᬭᬢ᭄ᬦᬫᬦᬾᬳᬚᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬦᭂᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬵ
ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬵᬤᬲ᭄ᬢᬃᬮᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬲᬸᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬢᬾᬳᬤᬵᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬢᭂᬓᬾᬂᬢᭂᬥᬸᬂᬫ᭄ᬜᬦ᭄ᬳᬱ᭄ᬝᬗ᭄ᬕᬶ᭞᭠ᬤᬶᬢᬸᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᬓᬮᬵᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮᬵ᭟ᬭᬳᬬᬸᬲᬂᬫᬗ᭄ᬕᬯᬾᬦᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬾᬲᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸ᭠
[᭔ 4 A]
ᬦ᭄ᬮᬶᬘᬶᬦ᭄᭞ᬫᬓᬵᬓᬮᬶᬄᬧᭀᬮᬶᬄᬨᬮᬵ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬓᬶᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬤᬯᬸᬦ᭄ᬩᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬵᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬓᬵᬮᬩᬮᬶᬕ᭄ᬬᬵ᭞ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬲᬸᬮᬶ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬭᬢᬸ᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬫᬮᬶᬄᬳᬶᬭᬶᬗᬂ᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬵᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬦᬓᭀᬦᬂ᭞ᬤᬶᬗᭂᬳᬂᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬳᬗ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬧᬶᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬳᬧᬂᬲᬸᬩᬦᭂᬦ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬳᬯᬓᬾᬩᬸᬓ
ᬚᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬳᬶᬤᬢ᭄ᬳᬶᬤᬸᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬕᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬢᭀᬕ᭄ᬢᭀᬕ᭄ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬓᬯᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᬳᬂᬧᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬫᬳᬾᬩᬣᬾᬩᬢᬦ᭄᭟ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬓᬸᬦᬶᬗᬦ᭄᭞ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬂᬧᬶ
ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬢᭀᬕ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬧᭂᬲᬸᬫᬗᬩᬵᬲᭂᬕᭂᬳᬦ᭄᭞ᬫᭂᬓᭂᬮᬶᬦ᭄ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬦᬲᬶᬜᬦᬾᬧᬸᬢᬶᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬳᬸᬭᬸᬢᬦ᭄ᬲᬲᬢᬾᬧᬸᬲᬸᬢ᭄᭞ᬧᭂᬧᭂᬓᬂᬫᬭᬦ᭄ᬢᬲᬦ᭄᭞ᬫᬲᬲᬧᬦ᭄ᬫᬗᬸᬭᬶ