Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/39

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭘ 38 B]
᭓᭘
ᬕᬶ᭞ᬓᬮᬶᬄᬤᬵᬫᬶᬲᬸᬦᬜᭀᬭᬄ᭞ᬲᬧᭀᬮᬳᬾᬮᬶᬬᬸᬲᭂᬗᬶᬢ᭄᭟ᬢᬶᬭᬸᬩᬶᬓᬲᬂᬭᬳᬬᬸ᭞ᬫᬗᬗ᭄ᬕᭀᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬧ᭄ᬭᬫᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬵᬕᬶᬡᬲᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬬᬂ᭞ᬲᬲᬾᬮᬳᬦᬾᬭᬲ᭄ᬧ
ᬢᬶ᭞ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᬦᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬦᬶᬢᬶᬭᬶᬂᬬᬰᬵᬮᬦ᭄ᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭟ᬓ᭄ᬭᬡᬵᬢᬦ᭄ᬤᭀᬄᬭᬶᬂᬧᬶᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬳᬚᬶ᭞ᬫᬓᬵᬲᬸᬦ᭄ᬤᬭᬂᬭᬶᬂᬭᬕᬵ᭞ᬯᬕᭂᬤᬶᬂᬕᬸᬡᬵᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶ᭞ᬲᬾᬩᭂ
ᬢᬶᬂᬗᬗ᭄ᬕᭀᬲᬾᬯᬓᬵ᭞ᬜᬫᬓᬤᬗᬾᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭟ᬓᬾᬢᭀᬲᬦᬾᬧᬢᬹ᭠ᬢ᭄ᬢᬸᬳᬸᬢ᭄᭞ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬦ᭄ᬚᬦ᭄ᬫᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬᬵᬮᭀᬓᬵ᭞ᬤᬵᬮᬾᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬭᬶᬂᬬᬕ
ᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬭᬶᬫ᭄ᬩᬯᬦᬾᬚᬮᬦᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬚᬮᬭᬦ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟ᬗᬸᬢ᭄ᬧ᭄ᬢᬶᬲᬦᬾᬭᬳᬬᬸ᭞ᬫᬗᬸᬧᬤᬾᬰᬭᬶᬂᬪᬸᬫᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬫ᭄ᬭᬢᬬᬂᬓᬯᬶᬢᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᬦᬦᬾᬧᬘᬂᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧ
[᭓᭙ 39 A]
ᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬵ᭞ᬜᬾᬯᬓᬬᬂᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭟ᬢᭀᬓ᭄ᬭᬡᬦᬾᬫᬲᬶᬄᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬚᬮᬦᬂᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬚᬦᬶ᭞ᬤᬸᬓᬾᬳᬶᬤᬸᬧᬓᬶᬬᬶᬦ᭄ᬓᬶᬦᬂ᭞ᬕᬯᬾᬦᬶᬦ᭄ᬳᬧᬗᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬲᭀ
ᬮᬄᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬤᬤᬶᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬭᬳᬬᬸᬦᬾᬚ᭄ᬯᬳᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭟ᬉᬧᬤᬾᬰᬬᬂᬭᬶᬓᬂᬤᬸᬄ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬬᬚ᭄ᬜᬵᬳᬗ᭄ᬕᭀᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬬᬂᬳᬯᬓ᭄ᬯᭂᬓᬲ᭄᭞ᬤᬶᬦᬸᬫᬤᬶᬦᬾᬫᬩᬮᬶᬓ᭄᭞ᬤ
ᬤᬶᬚᬦ᭄ᬫᬵᬦᬾᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮᬶᬚᬦᬶᬧᬕᬯᬾᬦᬶᬦ᭄᭟ᬲᬦ᭄ᬢᬦᬦ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓᬾ᭠ᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬗ᭄ᬯᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬮᬵᬳᬬᬸᬦᬶᬂᬮᬓ᭄ᬱᬡᬵ᭞ᬳᬶᬬᬵᬧᬢᬹᬢᬾᬫᬦ
ᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬳᬸᬮᬳᬶᬂᬲᬂᬓᬯᬶᬢᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᬦᬦᬾᬧᬘᬂᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬫᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬫᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬩ᭄ᬭᬢᬵᬬᭀᬕᬢᬦ᭄ᬮᬾᬫ᭄ᬧᬲ᭄᭞ᬲᬫᬥᬶᬬᬰᬲᬸᬓᬾᬃ