Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭕ 35 B]
᭓᭕
ᬤᬤᬶᬦᬾᬳᬸᬭᬶᬧᬫᬸᬯᬄ᭞ᬓᬫᬺᬘ᭄ᬘᬧᬤᬵ᭞ᬬᬫᬸᬮᬶᬄ᭟ᬓᬤᬶᬗᬸᬦᬶᬯᬮᬸᬬ᭞ᬲᬶᬭᬵᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬭᬶᬓᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬾᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬦᬶᬰ᭄ᬭᬶᬦᬦ᭄ᬤ᭄ᬬᬾᬓᬸ᭞ᬦᬸᬮᬶᬫᬢᬹᬃᬦᬶᬰ᭄ᬭᬶ᭠
ᬦᬦ᭄ᬤ᭄ᬬᬵ᭞ᬮᬶᬂᬦᬶᬭᬵᬮᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬭᬳ᭄ᬬᬂᬬᬫᬵᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬳᬵᬬᬦ᭄ᬧ᭠ᬧᬳᬵ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬭᬶᬦᬬᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭟ᬢᬦ᭄ᬧᬲᬳᬧᬸᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬯᬶᬓ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬸᬫᬸᬢ᭄᭞ᬩᭀᬬᬵᬲ
ᬓᬶᬂᬫᬦᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭄ᬘᬵᬪᬝᬭᬳᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬮᬭᬵᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬵᬲᬂᬭ᭄ᬯᬵ᭞ᬭᬾᬳᬶᬂ᭠ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬕᬶᬦᬯ᭄ᬬᬵᬤᬾᬦᬾᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬸᬭᬩ᭄ᬫᬭᬶᬂᬚᬦᬮᭀᬓᬵ᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬵᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬦ᭄ᬳᬮ᭠
ᬦᬶ᭟ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄ᭞ᬭᬾᬓᬾᬢᬸᬤᬸᬄ᭞ᬯᬮᬸᬬᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬵᬫᬭᬶᬂ᭞ᬓᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬾᬭᬾᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬸᬧ᭄ᬢᬾᬂᬲᬸᬦ᭄ᬳᬸᬫᬦᬳᬂ᭞ᬮᬓᬶᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬾᬚᬃᬳ᭄ᬬᬂᬬᬫᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞᭠
[᭓᭖ 36 A]
ᬮᬄᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬵᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬵ᭞ᬓᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬤᬭᬾᬦᬾᬦᬶᬦᬶ᭟ᬳᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄ᬫᬭᬾᬂᬢ᭄ᬮᬳᬵᬤᭀᬚ᭞ᬬᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲᬶᬭᬳᬤ᭄ᬬᬸᬲᬦᬸᬮᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬾᬯᬰ᭄ᬭᬬᬳᬢᬸᬳᬸ᭞ᬯᬕᭂᬳ
ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬮᬕᬵᬤᭀᬚᬵ᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬓᬸ᭞ᬧᬬᬰᬚᬫᬹᬃᬫᬦᬶᬓᬸ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬶᬂᬲᬶᬭᬵᬫᬳ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬢᭂᬧᬶᬦ᭄ᬢᭂᬮᬕᬦᬾᬩᭂᬓ᭄ᬱᬭᬶ᭟ᬭᬶᬦᬜ᭄ᬘᬦᬲᭂᬓᬃᬕᬸᬮᭀ᭞ᬦᭂᬤᭂᬂᬲᬭᬶ᭞ᬲᭂᬓᬃᬘᬦᬵ
ᬓᬬᬸᬧᬸᬭᬶᬂ᭞ᬧᬭᬶᬚᬝᬮᬦᬶᬂᬳᬦ᭄ᬤᬮ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬤᭀᬂᬯᬶᬮᬶᬲ᭄ᬳᬦ᭄ᬤᭀᬪᬂ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬵᬲᬦ᭄ᬢᬸ᭠ᬦ᭄᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦᬫ᭄ᬧᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬢᬢᬹᬃ᭞ᬢᬤᬄᬓᬫᭀᬮᬦ᭄ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬗᬭᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬭᬵᬗ᭄ᬭᬯᬶᬢ᭄᭟ᬫ᭄ᬯᬂ
ᬗᬃᬤ᭄ᬥᬘᬃᬫ᭄ᬫᬵᬭᬦ᭄ᬯᭂᬤᬓ᭄᭞ᬳᬶᬓᬂᬗᬃᬤ᭄ᬥᬵᬧᬥᬦᬾᬳᬶᬓᬸᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬭᬦ᭄ᬜᬯᭂᬤᬓᬶᬂ᭠ᬲᬸᬓᬸᬳᬃᬤ᭄ᬥᬵᬫᬲ᭄ᬢᬶᬓᬵᬫᬗᬭᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬫᬰᬶᬓᬸ᭞ᬳᬃᬤ᭄ᬥᬵᬤᬦ᭄ᬢᬶᬲᬶᬲᬶᬕ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬭᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬲᬸ