Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/26

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭕ 25 B]
᭒᭕
ᬧᬲ᭄᭞ᬓᭂᬥᭂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬚᬦ᭄ᬫᬵᬫᬮ᭞ᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬓᭂᬦᬮᬦᬸᬫᬤᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬵᬓᬢᬭᬤᭀᬱᬦ᭄ᬜᬵ᭞ᬳᬮᬵᬧᬝᬓᬵᬢ᭄ᬯᬄᬤᬤᬶ᭞ᬳᬤᬵᬭᭀᬭᬲ᭄ᬢᬳᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬦᬢᬸᬯᬸᬄᬲᬢᬸᬲ᭄ᬢ
ᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬤᬵᬦᬾᬲ᭄ᬬᬸᬢᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬳᬦᬳᬤᬰᬵᬢᬳᬸᬦᬶ᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬢᬳᬸᬦ᭄᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬳᬢᬳᬸᬦ᭄ᬢᭀᬲᭂᬗ᭄ᬓᭂᬃᬜ᭟ᬮᬶᬬᬦ᭄ᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬲᬭᬵ᭞ᬓᬧᬧᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬲᬭᬵᬕ
ᬢᬶ᭞ᬧᬦᭀᬭᬓᬤᬶᬓᬋᬧ᭄ᬜᬵ᭞ᬳᬶᬓᬸᬳᬋᬧᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬚᬧᬭᬵᬢ᭄ᬫᬵᬳᬶᬓᬸ᭞ᬦᬾᬯᭂᬦᬂᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬲᬓᬮᬶᬄᬳᬢ᭄ᬫᬦᬶᬂᬫᬢᬶ᭞ᬲᬦᬾᬤᬸ
ᬭᬸᬂ᭞ᬓᬢᭂᬩᬲᬦ᭄ᬫᬢᬶᬧᬸᬲᬦ᭄᭟ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬗᬲᭂᬥᬳᬦ᭄ᬫᬮᬵ᭞ᬜᬗ᭄ᬲᬭᬳᬶ᭠ᬦ᭄ᬫᬶᬥᬡ᭄ᬥᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬵᬦᬾᬳᬶᬧᬭᬵᬳᬢ᭄ᬫᬵ᭞ᬳᬕᬸᬂᬲᬗ᭄ᬲᬭᬦᬾᬤᬤᬶ᭞ᬳᭀᬮᬶᬳᬾ
[᭒᭖ 26 A]
ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬩᬲᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬬᬫᬦᭂᬩᬸᬲ᭄᭞ᬢᭂᬫᬄᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬵᬯᬶᬓ᭄ᬯᬵ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬂᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬦᬾᬤᬤᬶ᭞ᬲᬶᬭᬯᬶᬓᬸ᭞ᬢᬶᬦᬸᬤᬸᬄᬳᬶᬦᭂᬩᬲ᭄ᬳᬢ᭄ᬫᬵ᭟ᬦᬾᬧᬥᬧᬧᬵᬦᬭᬓᬵ᭞ᬬ
ᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬳᬶᬬᬢ᭄ᬩᬲᬶᬦ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬬᬧᬧᬵᬦᬭᬓᬵ᭞ᬲᬮᬯᬲᬾᬦᬸᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬬ᭠ᬤ᭄ᬬᬧᬶᬦ᭄ᬓᬢᭂᬓᬾᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕ᭄ᬢᬧᬧᬦᬾᬩᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓᬢᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬜᬵ᭞ᬧᬢᬶ
ᬓᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬳᬬᬸ᭞ᬧᬭᬶᬓ᭄ᬭᬫᬵᬢᬢᭂᬩᬲᬦ᭄᭟ᬦᬄᬓᬶᬢᬵᬳᬢ᭄ᬫᬵᬲᬥᬬᬵ᭞ᬳᭂᬥᬵᬢᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᭀᬱᬾᬂᬳᬢᬶ᭞ᬫᬫ᭄ᬭᬶᬳᬂᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬭᬶᬂᬮᬾᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭠
ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬂᬦᬾᬯᭂᬦᬂᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬵᬯ᭄ᬯᬗᬲᬥᬸᬢᬸᬳᬸ᭞ᬫᬓᬤᬶᬯ᭄ᬯᬂᬥᬭᬡᬵ᭞ᬯ᭄ᬯᬂᬲᬦ᭄ᬢᭀᬱᬵᬯ᭄ᬯᬂᬯᬶᬭᬢᬶ᭞ᬳᬶᬓᬢᬸᬳᬸ᭞ᬦᬾᬬᭀᬕ᭄ᬬᬵᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬶᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭟ᬲᬶᬭᬶᬦᬶᬂᬫ