Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭓ 23 B]
᭒᭓
[Strike] ᬦ᭄ [Strike] ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬭᬯᬸᬳᬶᬂᬧᬭᬵᬢ᭄ᬫᬵ᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬬᬳᬢ᭄ᬫᬵᬲᬲᬶᬓᬶ᭞ᬬᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬬᬸᬩᬦ᭄ᬫᬤᬸᬭᬶᬬᬵ᭟ᬫᬓᬤᬶᬓᭂᬧᬸᬄᬯᬶᬤᬭ᭞ᬓᬾᬢᬓᬦᭀᬭᬗᬬᬸᬩᬶᬦ᭄᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬓᬾᬯᬮᬵᬫ
ᬮᬶᬬᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬾᬯᬮᬵᬬᬫᭂᬍᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬧᬜᬭᬶᬓᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬲᬶᬭᬵᬫᬭᬾᬂᬳᬢ᭄ᬫᬵ᭞ᬲᬶᬦᬸᬗᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬵᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬳᬶᬓᬸ᭞ᬦᬫ᭄ᬧᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬗ
ᬦ᭄ᬓᬭ᭄ᬯ᭟ᬤᬾᬦᬶᬭᬵᬳᬢ᭄ᬫᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬭᬶᬦᭂᬩᬸᬢᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬵᬳᬢ᭄ᬫᬲᬗ᭄ᬲᬭᬵ᭞ᬦᬸᬮᬶᬫᬮᬶᬄᬳᬶᬦᬸᬩᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬭᬶᬦᭂᬩᬸᬢᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬦ᭄ᬤᬸ
ᬮᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬫᬵᬬᬳᬢ᭄ᬫᬳᬶᬓᬶ᭞ᬭᬸᬧᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾᬲᬥᬬᬵ᭟ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬶᬭᬵᬧᬜᬭᬶᬓᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬩᬶᬗᬶᬦ᭄ᬓᬸᬭᬸᬂᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬯᬭᬶᬗᬶ
[᭒᭔ 24 A]
ᬦ᭄ᬳᬶᬓᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬦ᭄ᬳᬸᬮᬳᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬫᬜᬶᬭᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬶᬯᬵᬢ᭄ᬢᬶᬲ᭄ᬯᬭᬶᬗᬶᬦ᭄ᬓᬸᬭᬸᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬧᬧᬵᬦᬭᬓᬵ᭞ᬫᬳᬾᬫ᭄ᬩᭀᬦ᭄ᬩᬢᬦ᭄ᬯᬭᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲᭂᬤᬸᬄ
᭞ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬦᬶᬫᬓᬸᬬᬬᬗᬦ᭄᭟ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕ᭄ᬦᬶᬭᬳᬱ᭄ᬬᬵᬫ᭄ᬩᬓᬃ᭞ᬲᬯᬢᭂᬓ᭄ᬧᬧᬵᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬦ᭄ᬓᬳᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬭᬵᬢ᭄ᬫᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬵᬫᬳᬬᬸᬩᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᭀᬭᬶᬂᬯᬭᬶ
ᬗᬶᬦ᭄ᬓᬸᬭᬸᬂ᭞ᬲᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬫᬳᬾᬫ᭄ᬩᭀᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬧᬩ᭄ᬬᬬᬸᬧᬚ᭄ᬭᬶᬢ᭄᭞ᬗ᭄ᬭᬱᬵᬓᭂᬩᬸᬲ᭄᭞ᬫᬮᬬᬸᬳᬶᬓᬵᬂᬧᬭᬵᬢ᭄ᬫᬵ᭟ᬲᬫ᭄ᬬᬵᬦᬗᬶᬲ᭄ᬫᬗᬸᬢᬓ᭄ᬢᬓ᭄᭞ᬓᭂᬩᬶᬲ᭄ᬩᬳᬂᬗᬸᬮᬬᬩᬶ᭞ᬓᬾᬯ
ᬮᬵᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬂᬩᬦᬶᬳᬸᬂᬳᬭᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬬᬢ᭄ᬯᬭᬵᬗ᭄ᬭᬱᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᭂᬩᬸᬲ᭄ᬧᬬᬸᬫᬾᬫ᭄ᬩᭀᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬳᬶᬓᬸᬓᬭᬡᬳᬶᬬ᭞ᬲᬂᬩᬦᬶᬳᬸᬂᬓᬢᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲ᭠