Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/75

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭔ 74 B]
᭗᭔
ᬧᬸᬢᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬓᬭᭀᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬬᭀᬕᬶᬦᬩ᭄ᬥᬫ᭄ᬭᬶᬂᬓᬥᬮᬶ᭞ᬩᭀᬓ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬶᬮᬧ᭄ᬧᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬓᬸᬮᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭛ᬧᬤᬸᬓᬰ᭄ᬭᬷᬳᬶᬂᬫᬮᬯᬧᬢᬶ᭞ᬓᬦ᭄ᬥᬄᬳᬦ᭄ᬯᬶᬭᬂᬭᭀᬂ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬳᬦᬶᬲ᭄ᬲᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬮᬶᬄᬳᬾ᭞ᬲᬄᬧᬤᬸᬓᬳᬃᬱᬳᬗᬸᬮᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬶᬫ᭄ᬪᬸᬄᬳᬶᬂᬭᬸ᭠
ᬤᬢᬶᬦ᭄᭞ᬓᬲᬾᬤᬦ᭄ᬢᬲᭂᬧᬸᬄ᭛ᬮᬾᬦ᭄ᬕᬶᬦᬸᬩᭂᬮ᭄ᬳᬶᬂᬕᬃᬯ᭄ᬯᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬸᬫᬃᬫ᭄ᬫᬓᬮᬦ᭄ᬓᭀᬦ᭄᭞ᬳᬦᬶᬲ᭄ᬦᬶᬮᬶᬩ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄ᬳᬶᬂᬯᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬮᬶᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬦᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬾᬂᬓᬥᬮᬶ᭞ᬮᬄᬢᬓᬤᬶᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬢᬓᬤ᭄ᬬᬾᬓᬸ᭛ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬶᬮᬬᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬳᬗᬸᬘ
ᬧ᭄ᬫᬭᬂᬕᭀ᭞ᬳᬫᬦ᭄ᬥᬶᬢᬢᬶᬭᬸᬢᬶᬭᬸᬩᬳᬾ᭞ᬳᬶᬓᬂᬦᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬾᬂᬧᭂᬓ᭄ᬱᬶᬢᬦ᭄ᬩᬶᬲᬵᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬭᬸᬫᬳᭀᬲ᭄ᬓᬲᭀᬭᬶᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬢᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭛ᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬧᬤ᭄ᬥᬶᬢᬓᬶᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬧᬧᬲ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬲᬾᬯᭂᬭᭀᬄ᭞ᬳᬶᬬᬫᬭᬂᬓᬶᬭᬤᬾᬦ᭄ᬧᬺᬦ᭄ᬦᬄᬳᬾ᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬦᬩ᭄ᬚᬲᬳᬳᬦᭀ᭠
ᬭᬕᬶ᭞ᬳᬾᬄᬲᬂᬫᬳᬵᬋᬱᬶ᭞ᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬢᬢᬸᬤᬸᬄ᭛ᬲᬓᬶᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬤᬫᬦᬶᬓᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬶᬲ᭄ᬲᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬭᭀ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬦᬢᬸᬓ᭄ᬯᬃᬣᬧᬤᬸᬦᬸᬗᬾ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬮᬫᬶᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬫᬶᬮᬵᬫ᭄ᬪᬫᬶᬦ᭄ᬢᬲᬶᬄ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬗᬯᬶᬓᬸ᭛ᬳᬦᬯᬸᬃᬭᬶᬲᬂᬲᬦ᭄ᬢᬸᬡᬸᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬚᭂᬂ
[᭗᭕ 75 A]
ᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬳᬶᬂᬲᬫᭂᬦ᭄ᬦᬾᬳᬲᬸᬗᬶᬮ᭄ᬧᬺᬦ᭄ᬦᬄᬳᬾ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬭᬸᬭᬸᬄᬳᬳᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫᬲᬩᬸᬫᬶ᭞ᬓᬤᬶᬢᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬯᬤᬶᬤᬸᬦᬸᬂᬗᬶᬧᬸᬦ᭄᭛ᬍᬂᬓᬾᬦ᭄ᬥᭂᬮ᭄ᬮᬳᬶᬂᬭᬶᬓᬶᬭᬸᬫᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬤᬸᬓᬲᬂᬓᬢᭀᬂᬳᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂᬤᬶᬦᬕᬮᬸᬗᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬲᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬲᬸᬲᬸᬮ᭄ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬂ
ᬋᬱᬶᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬮᬶ᭞ᬯᬬᬄᬮᬯᬦ᭄ᬲᬸᬦᬸ᭛ᬲᬭᬶᬫ᭄ᬩᬶᬢ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬯᬳᬶᬦᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬯᬶᬓᬸᬮᬶᬂᬜᬵᬮᭀᬦ᭄᭞ᬦᬶᬦᬶᬧᬥᬗᬩᭂᬓ᭄ᬢᬶᬬ᭠ᬳᬕᬾ᭞ᬳᬶᬓᬸᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬶᬂᬫᬮᬯᬧᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬾᬳᬶᬂᬭᬶᬓᬶ᭞ᬦᬸᬲᬸᬮ᭄ᬳᬶᬂᬮᬓᬶᬫᬸ᭛ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬓᬮᬶᬄᬳᬫᬶᬘᬭᬾᬳᬢᬶ᭞ᬬ᭄ᬯᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬫ
ᬗ᭄ᬓᭀᬦ᭄ᬦᭀ᭞ᬭᬹᬧᬫᬦᬸᬓ᭄ᬱᬭᬹᬧᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬸᬚᬃᬲᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬦᬾᬮᬓᬶᬫᬫᬶ᭞ᬓᬮᬶᬄᬫᬗᬜ᭄ᬚᬮᬶ᭞ᬓᬂᬳᬦᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬾᬂᬫᬦᬸᬓ᭄᭛ᬳᬃᬱᬦᬾᬂᬢ᭄ᬬᬳᬫᬃᬯ᭄ᬯᬢᬲᬶᬯᬶ᭞ᬫ᭄ᬬᬢ᭄ᬢᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬭᭀ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᭀᬓᬶᬢᬳᬶᬓᬶᬫᬾᬦ᭄ᬥᬄᬳᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬯᭂᬭᬸᬄᬳᬬᬬᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬾ
ᬭᬷ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬦᬾᬬᬸᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬲᬾᬤᬾᬦ᭄ᬳᬸᬕᬸᬂ᭛ᬓᬸᬦ᭄ᬦᭂᬂᬭᬤᬾᬦ᭄ᬓᬭᭀᬩᬶᬬᬭᬩᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬵᬮᭀᬦ᭄᭞ᬳᬤᬸᬄᬦᬶᬦᬶᬫᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬃ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬭᬶᬫᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬢᬫ᭄ᬭᬶᬂᬫᬫᬶ᭞ᬦᬶᬲ᭄ᬢᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬦᬶᬓᬶ᭞ᬢᭂᬓᬭᬹᬧᬫᬦᬸᬓ᭄᭛ᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬵᬭᬶᬲ᭄ᬲᬶ