Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/74

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭓ 73 B]
᭗᭓
ᬓᬂᬚᭂᬂᬭᬵᬫᬯ᭄ᬯᭀᬂᬦᬵᬕᬭᬷᬢᬸᬮᬾᬦ᭄᭞ᬓᬸᬮᬫᭀᬗ᭄ᬲᬲᬕᭂᬦ᭄ᬥᬳᬫᬶᬭᬶᬩ᭄᭞ᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬮᬶᬂᬯ᭄ᬯᭀᬂᬯᬸᬓᬶᬃ᭞ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬾᬳ᭠ᬦᬦ᭄ᬥᬸᬃ᭛ᬫᬸᬂᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄ᬢᬾᬳᬜᬸᬯᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬪᬶᬮᬶ᭞ᬲᬃᬯᬶᬦᭀᬘᭀᬮ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬥᭀᬂ᭞ᬳᬶᬩᬸᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬾᬦ᭄ᬢᬃᬓᬮᬶᬄᬳᬾ᭞ᬦᭀᬦ᭄ᬓ
ᬭᬫᬾᬦ᭄ᬓᬶᬦᬃᬬ᭄ᬬᬲᭂᬂᬗᬤᬶ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬳᬭᬯ᭄ᬢ᭄ᬮᬸᬄ᭛ᬭᬶᬦᬋᬫᬶᬄᬭᬶᬲᬂᬓᬤᬶᬭᬢᬶᬄ᭞ᬤᬸᬄᬤᬾ᭠ᬯᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬳᬶᬓᬂᬤᬤ᭄ᬬᬤᬭᬸᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬾᬯᬫᬸᬮᬢ᭄ᬳᬶᬂᬤᬲᬶᬄᬓᬲ᭄ᬬᬲᬶᬄ᭞ᬳᬕᬸᬂᬤᬶᬓᭂᬮ᭄ᬳᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬳᬗᬸ᭠
ᬕᬸᬂᬋᬗᬸᬢ᭄᭛ᬓᬬᬲᬶᬭᬧᬚᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬭᬷ᭞ᬧᬶᬦᬱ᭄ᬝᬶᬲᬤᬶᬯ᭄ᬯᭀᬂ᭞ᬓᬂᬳᬃᬕᬸᬮᭀᬫᬮᬢᬶᬲᬭᬷᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬓᬩᬾᬄᬗᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬫᬭᬂᬲᬶᬭᬬᬬᬶ᭞ᬳᬶᬂᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶᬢᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬂᬓᬤᬶᬫᬵᬲ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭛ᬩᭂᬕ᭄ᬚᬸᬢᭂᬫᭂᬦ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬦᬶᬦᬶ᭞ᬗᬢᬸᬮᬾᬂᬲᬂᬲᬶᬦᭀ
ᬫ᭄᭞ᬫᬸᬕᬶᬫᬸᬕᬶᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬲᬤᬤ᭄ᬬ᭞ᬬᬢᬤᬢᬦ᭄ᬥᬭᬓᬲᬂᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬪᬸᬢ᭄ᬲᬂᬤᬾᬯᬷ᭞ᬤᬸᬧ᭄ᬬᬃᬱᬲᬶᬦᬯᬸᬂ᭛ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬲ᭄ᬕᭂᬮᬸᬂᬓᬸᬲᬸ᭞ᬳᬦ᭄ᬦᬶᬂᬗᬤᬶ᭞ᬫᬯᬸᬃᬧᬸᬱ᭄ᬧᬶᬢᬩ᭄ᬬᭀᬃ᭞ᬫᬭᬫ᭄ᬩᬄᬳᬶᬳᬶᬂᬧᬓᬲᬸᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬮᬸᬫᬸᬂᬕᬦ᭄ᬥᬦ᭄ᬦᬶᬭᬳᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬫᬶᬗᬶᬂ
[᭗᭔ 74 A]
᭞ᬭᬶᬲᬂᬓᬓᬸᬂᬲᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬗᬺᬦ᭄ᬥᬫ᭄ᬭᬶᬄᬳᬸᬮᬗᬸᬦ᭄᭛ᬢᬦ᭄ᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬮᬗᭂᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬸᬮᬂᬲᬶᬄ᭞ᬘᭂᬦᭂᬦ᭄ᬥᬓ᭄ᬓᬾᬫᬯᭀᬦ᭄᭞ᬫᬫ᭄ᬭᬶᬄᬕᬜ᭄ᬘᬂᬕᬶᬗ᭄ᬓᬢᬮᬫ᭄ᬧᬄᬳᬾ᭞ᬘᬶᬦᬢᬸᬃᬢᬸᬲ᭄ᬳᬥ᭄ᬜᬶᬥᬫ᭄ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬲᬸᬓᬳᬶᬩᬸᬓᬮᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬧᬶᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭛ᬤᬳᬦ᭄ᬕᬦ᭄ᬢᬶᬓᬂᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞
ᬳᬶᬂᬫᬮᬯᬓᬢᭀᬂ᭞ᬓᬂᬳᬦᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬳᬶᬂᬓᬥᬮᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬦᬾᬂᬕᬕᬦᬳᬫᭀᬂᬫᬾᬖᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬫᬶᬤᭂᬃᬫᬶᬮᬶᬂᬫᬶᬮᬶ᭞ᬢᬸᬫᬶᬮᬶᬂᬮᬶᬃᬚᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭛ᬳᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬯᬸᬓᬶᬃᬗᬃᬘ᭄ᬘᬫᬦᬶᬓ᭄᭞ᬤᬾᬧᭀᬓ᭄ᬱᬂᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᭀᬄ᭞ᬳᬸᬫᬶᬂᬲᭀᬃᬮᬶᬃᬧᬶᬦ᭄ᬦᭂᬧᭂᬲ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬲᬓᬸᬳᭂ᭠
ᬮᬃᬓᬤ᭄ᬬᬤᬾᬦ᭄ᬢᬮᬾᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬯᬲ᭄ᬧᬤᬧᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭛ᬓᬃᬣᬶᬭᬕᬫᬾᬢ᭄ᬢᬮᬫ᭄ᬧᬃᬕᬥᬶᬂ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬫᬸᬯᬦ᭄ᬓ᭠ᬯᭀᬂ᭞ᬩᬾᬲᬦ᭄ᬭᬚᬾᬂᬫᬮᬯᬧᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬸᬫᬳᭀᬲ᭄ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬂᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬭᬸᬭᬸᬲᬓᬶᬂᬗᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬓᬢᬫ᭄ᬧᬳᬶᬂᬩᬩᬸ
ᬤ᭄᭛ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬝᬳᬶᬂᬥᬫ᭄ᬧᬃᬓᬤ᭄ᬬᬗᬶᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬶᬭᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬳᬃᬤᬫᬭᬲ᭄ᬦᬦ᭄ᬥᬦ᭄ᬦᬶᬭᬕᬸᬧᬾ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬫᬶᬩᭂᬃᬳᬯ᭄ᬭᬢ᭄ᬥᬢᬦ᭄ᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬮᬶ᭞ᬕᬸᬫᬸᬚᭂᬂᬧᬗᬸᬕᬸᬦ᭄᭛ᬮᬶᬂᬗᬶᬭᬗᭀᬂᬳᬦᭂᬫᬸᬓᬥᬮᬶ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬯᬾᬄᬳᬓᭂᬦ᭄ᬫᭂᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬫᬭᬂᬧᬸ᭠