Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/72

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭑ 71 B]
᭗᭑
ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬢᬶᬂᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬦᭂᬓ᭄ᬢᬮᬸᬫᭂᬩᬸ᭞ᬫᬭᬂᬲᬗ᭄ᬕᬃᬧᬫᭂᬍᬗᭂᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤᭀᬦ᭄‌ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬷ᭞ᬧᬶᬦᬗ᭄ᬓᬸᬓᬾᬭᬶᬓᬦ᭄ᬦᬦ᭄᭛ᬲᬂᬪᬕᬯᬦ᭄ᬮᬸᬫᭂᬓᬲ᭄ᬲᭂᬫᬾᬤᬶ᭞ᬳᬗᭂᬦ᭄ᬦᬶᬂᬓᭂᬦ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬂᬯᬃᬤᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬾᬗᬂᬳᬶᬂᬧᬗᬓ᭄ᬱᬶᬦ᭄ᬦᬾ
᭞ᬫᬶᬫᬶᬦ᭄ᬢᬳᬶᬂᬤᬾᬯᬵᬕᬸᬂ᭞ᬯᬬᬄᬓᬮᬶᬄᬳᬕᬾᬬᬲᬫᬶ᭞ᬕᭂᬂᬗᬶᬭᬲᬦᬮᬶᬓ᭞ᬮᬦ᭄ᬧᬫᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄ᬢ᭞ᬫᬤᭂᬕ᭄ᬦᬵᬣᬲᬸᬫᬶᬮᬶᬄᬳᬶᬳᬾᬬᬂᬩᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭞ᬦᬾᬂᬧ᭄ᬭᬚᬳᬶᬂᬫᬮᬯ᭛ᬤ᭄ᬯᬶᬚᬯᬭᬲᬂᬲᬦ᭄ᬢᬦᬸᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞
ᬳᬾᬲ᭄ᬢᬸᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬓᬲᬶᬄᬳᬶᬂᬤᬾᬯ᭞ᬚᬶᬦᬸᬭᬸᬂᬲᬧᬫᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬶᬂᬗᬦ᭄ᬢᬭᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄ᭞ᬤᬾᬯᬗᬸᬤᬦ᭄ᬦᬓᭂᬦ᭄ᬯᬯᬗᬶ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬗᬸᬯᬸᬄᬓᬂᬮᬕ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬵᬤᬶᬫᬦᭂᬓᬸᬂ᭞ᬳᬾᬄᬲᬦ᭄ᬢᬦᬸᬯᬸᬲ᭄ᬮᬸᬯᬋᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬸᬣᬶᬧᬢᬶᬯᬸᬲ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬮᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬶᬂᬲᬧᬦᭂᬤ
ᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭛ᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬲᬸᬓᬳᬫᬸᬤᬭᬶ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬮᬶᬓᬂᬯᬬᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬯᬲᬓᬮᬶᬄᬳᬾ᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬯᬬᬄᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬸᬯᬸᬲ᭄ᬧᬶᬬᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬤᬶᬦᬵᬣᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬂᬳᬾᬬᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚᬯᬂᬯᬂᬢᬸᬫᭂᬥᬓ᭄᭞ᬲ᭠
[᭗᭒ 72 A]
ᬓᬶᬲᬗ᭄ᬕᬃᬯᬬᬄᬓᬓᬮᬶᬄᬳᬸᬫᬶᬭᬶᬂ᭞ᬕᬯᭀᬓ᭄ᬱᬕᬸᬢᬸᬫᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭛ᬤᬾᬦᬾᬭᬤᬾᬦ᭄ᬯᬬᬄᬚᬮᬸᬳᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬯᬸᬦ᭄ᬤᬶᬯᬲᬧᬋᬂᬲᬦᬮᬶᬓ᭞ᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬵᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮᬄᬤᬸᬮᬸᬦ᭄ᬦᭂᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬓᬶᬦᬶ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬧᬋᬂ᭠
ᬢᬸᬫᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬓᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬶᬬᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬘᬶᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬭᬮᬶᬃᬜᬸᬧᭂᬦ᭄ᬦ᭞ᬳᬤᬸᬄᬳᬗ᭄ᬕᬾᬃᬤᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬤᬶᬯᬲᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬫᬾᬦ᭄ᬥᬄᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳᬭᬵᬫᬦ᭄ᬢ᭛ᬢᬗ᭄ᬳᬾᬄᬮᬫᬸᬦ᭄ᬯᬶᬦᬹᬃᬱᬶᬢᬂᬓᬯᬶ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬮᬶᬄᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬓᬭᬦ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬂᬤ᭄ᬭᬶᬬᬫᬭᬂᬮᬓᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶ
ᬚᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬳᬭᬹᬫ᭄᭞ᬦᬶᬦᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬂᬓᬃᬱᬫᬫᬶ᭞ᬧᬸᬢᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬓᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬮᬦ᭄ᬲᬭᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬾᬫᬦ᭄ᬓᭀᬗ᭄ᬲᬶᬬᬓᬮᬶᬄᬳ᭞ᬬᭂᬓ᭄ᬢᬶᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬱᬶᬭᬢᭂᬫᭀᬦ᭄ᬦᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶ᭞ᬤᬶᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾᬓ᭄ᬭᬫᬓᬤᬶ᭛ᬧᬥᬩᬧᬲᬶᬦᬢ᭄ᬭᬶᬬᬳᬤᬶ᭞ᬚᬬᬾᬂᬭᬡ᭠
ᬳᬾᬬᬂᬧᬶᬦᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬲᬶᬦ᭄ᬦᬂᬩᬃᬬ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬓᬮᬶᬄᬚᬸᬫᬸᬭᬸᬂ᭞ᬳᬶᬂᬓᬃᬱᬦ᭄ᬦᬾᬲᬂᬫᬳᬵᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬢᬧ᭠ᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬳᬾᬄᬫᬵᬲ᭄ᬧᬸᬢᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬓᬂᬩᬫ᭄ᬪᬂᬕᭀᬦ᭄ᬥᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬳᬓᬸᬋᬦ᭄ᬦᬮᬦ᭄ᬓᬤᬂᬗᬶᬭᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶ᭞ᬳᬚᬢᬗ᭄ᬕᬸ