Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/69

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭘ 68 B]
᭖᭘
ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬾᬓᬤᬶᬲᬂᬗᬚᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬥᬶᬦ᭄ᬦᬯᬰ᭄ᬧᬫᬺᬯᬬᬂ᭛ᬧᬢᬶᬄᬪᬝᬶᬓ᭄ᬫᬥ᭄ᬭᬶᬫ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬲᬄᬓᬂᬤᬾᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬶᬦᬸᬢᬳᬶᬂᬦᬵᬣ᭞ᬲᬸᬫᬸᬲᬸᬮ᭄ᬳᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬮᬶᬄ᭞ᬫᬫᬶᬤᬢᬦ᭄ᬯᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭛ᬳᬸᬦᭂᬂᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬭᬦᬵᬣᬓᬤ᭄ᬬᬵᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬭᬩ᭄ᬦᬶᬂᬓᬃᬣᬶᬓ᭞
ᬯᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬓᬾᬬᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬫᬤ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢᬶᬳᬧᬢ᭄ᬬ᭛ᬳᬚᬸᬚᬸᬮᬸᬓ᭄ᬓᬶᬳᬃᬬ᭄ᬬᬫᬚᬓᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭᬾᬂᬧ᭄ᬭᬂ᭞᭠ᬫᬓᬶᬮ᭄ᬮᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬳᬾᬦ᭄ᬢᬃᬳᬶᬭᬾᬂᬲᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭛ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷᬓᬮᬶᬄᬫᬢᬸᬃᬳᬶᬂᬲᬂᬗᬚᬶ᭞ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬚᬶᬧᬭᬦ᭄᭞
ᬯᭂᬓᬲ᭄ᬲᬦ᭄ᬦᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᬮᬫᬶᬢᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬯᬃᬣ᭛ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬮᬶᬄᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬗᭀᬂᬯᭂᬗ᭄ᬓᬸᬦᬾᬂᬭᬶᬓᬶ᭞ᬧᬶᬚᭂᬃᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬯᬶᬲ᭄ᬳᬚᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬓᬶᬦ᭄ᬦᬧᬓ᭄ᬓᭂᬦ᭛ᬫᬦ᭄ᬦᬯᬦᬧᬶᬦᬸᬕᬸᬢ᭄ᬢᬶᬂᬤᬾᬯᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬮᬮᬄᬦᬾᬢᬲᬶ
ᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬬᬮᬸᬯᬶᬄᬧ᭄ᬭᬶᬳᬢᬶᬦ᭄᭞ᬮᬄᬳᬶᬬᬫᭀᬗ᭄ᬲᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬢ᭛ᬳᬾᬦᬵᬕ᭄ᬕᬮ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬲᬬᭂᬓ᭄ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬯᬸᬭᬸᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬓ᭠ᬲᬭᬸᬓᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬭᬸᬫᬚᬓᬦ᭄ᬥᬶᬲᬶᬦᬯᬶ᭞ᬢᬸᬫᬦ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬳᬶᬂᬗᬃᬱᬦᬵᬣ᭛ᬗᬢᬸᬃᬳᬓᭂᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬦ᭄ᬦᬾᬤᬸᬢᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬚᬸᬭᬸᬂᬤᭂ
[᭖᭙ 69 A]
ᬫᬸᬂᬦᬵᬫ᭞ᬓᬂᬲᬓᬶᬂᬓᬃᬣᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬓᬂᬲᬓᬶᬂᬩᭀᬚᬦᬵᬕᬭ᭞᭛ᬧᬗᬮᬲᬦ᭄ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬗᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬳᬶᬂᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬭ᭞ᬓᬂᬲᬓᬶᬂᬩᭀᬚᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬚᬸᬭᬸᬤᭂᬫᬸᬂᬫᬢᬸᬃᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭛ᬤᬸᬄᬯᬵᬚᬶᬓᬳᬸᬮᬳᬢᬸᬃᬳᬸᬤᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬭᬵᬫᬦ᭄ᬢ
ᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬚᭂᬂᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢᬰᭀᬭᬷ᭞ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬲᬾᬤ᭛ᬓᬵᬮᬕᭂᬭᬄᬭᬵᬫᬦ᭄ᬢᬳᬗ᭄ᬕᬸᬂᬫᭂᬫᭂᬮᬶᬂ᭞᭠ᬓᬂᬧᬺᬦ᭄ᬦᬄᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬦᬵᬣᬳᬶᬂᬩᭀᬚᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬚᭂᬂᬳᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫ᭛ᬳᬗᬲᬦ᭄ᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬲᬳᬯᭀᬢ᭄ᬲᬭᬷ
ᬚᭂᬂᬭᬵᬫᬧᬤᬸᬓ᭞ᬳᬶᬂᬓᬃᬣᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬮᬦ᭄ᬓᭀᬭᬷ᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫᬶᬧᬮᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭛ᬳᬶᬂᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬂᬋᬢ᭄ᬦᬦ᭄ᬦᬶᬂᬦᬵᬕ᭠ᬭᬷ᭞ᬓᬂᬧᬭᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯ᭞ᬳᬋᬩᬦ᭄ᬭᬾᬄᬢᬦ᭄ᬧᬓᬾᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬕᬸᬂᬕᬧ᭄ᬭᬂᬲᬫ᭄ᬬᬭᭀᬯᬂ᭛ᬲᬤᬾᬭᬾᬂᬗᬾᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬤ᭄ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬧᬢᬶ
᭞ᬢᬶᬮᬃᬧᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬤᬢᭂᬂᬲᬕᬸᬂᬧ᭄ᬭᬤᬶᬧᬢᬶ᭞ᬲᬂᬓᬶᬦᬃᬣᬓᭂᬦ᭄ᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭛ᬦᬭᬤᬶᬧᬢᬸᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬧᬤᬸᬓᬚᭂᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬶᬭᬓᬤ᭄ᬬᬲᬶᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬥᬮ᭄᭛ᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓᬳᬾᬄᬤᬸᬢᬫᬸᬮᬶᬄᬳᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭞