Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/68

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭗ 67 B]
᭖᭗
᭛ᬧᬶᬦᬃᬦ᭄ᬦᬄᬦᬾᬂᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦ᭄ᬦᬶᬂᬫᬓᬸᬝᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬦᬃᬱᬲᬸᬢᭀᬲᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬥᬶᬭᬵᬚᬰᬷᬖ᭄ᬭ᭞ᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄᬮᬶᬃᬫᬭᬸᬢ᭞ᬲᬓᭂᬥᬧ᭄ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬂᬤᬾᬧᭀᬓ᭄ᬳᬶᬭ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬦᬗᬶᬲ᭄᭛ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬓᬂᬭᬵᬫᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬫᬮᬚᭂᬂᬗᬶᬰᬷᬖ᭄ᬭ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬥᬶᬭᬵᬚᬳ᭠
ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬭᬶᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬓᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦ᭄ᬦᬶᬂᬫᬓᬝ᭞ᬢᬦ᭄ᬦ᭄ᬬᬫ᭄ᬭᬶᬂᬲᬯᬶᬳᬧᬾᬓᬶ᭞ᬓᬂᬓᬲᬸᬧᭂᬦ᭄ᬦ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭛ᬮᬄᬕᬸᬕᬄᬳᭂᬦ᭄‌ᬤᬾᬯᬾᬲᬂᬗᬬᬸᬲᬓ᭄ᬱᬡ᭄ᬦ᭞ᬫᬸᬗᬸᬯᬗᬲᬶᬄᬳᬲᬶᬄ᭞ᬧᬗᬾᬭᬦ᭄ᬳᬸᬗᬸᬯ᭞ᬤᬲᬶᬄᬢᬢᬶᬂᬳᬮ᭄ᬮᬦ᭞ᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄ᬳ
ᬳᬸᬗᬸᬲᬂᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬧᭂᬋᬫ᭄ᬓᬾᬯᬮ᭞ᬤᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥᬲ᭄ᬭᬸᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭛ᬲᬧᬫᬸᬗᬸᬫ᭄ᬭᬶᬂᬯᬂᬭᬵᬚᬩᬶᬦ᭄ᬥᬶᬫᭀᬚᬃ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬃᬓᬶᬢᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬮᬶ᭞ᬘᬶᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬦᬾᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬤᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥᬳᬦᭂᬦ᭄ᬢᬓ᭄᭞ᬦᭀᬭᬲᭀᬢᬄᬳᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬮᬶ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬓᬶᬂᬳᬸᬮ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬸᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬶᬕᬶᬮᬦ᭄ᬦᬶ᭠
᭛ᬧᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬲᬾᬲᬯᬳᬸᬢᬯᬕᬦ᭄ᬥᭀᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬲᬂᬩᬶᬦ᭄ᬥᬶᬭᬵᬚᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬬᭀᬕ᭄ᬬᬢᬶᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬮᬦ᭄᭞ᬬ᭄ᬯᬫᬦᬄᬳᬶᬂᬧᬯ᭄ᬯᭀᬂᬗᬦ᭄᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬲᭀᬮᬄᬳᬶᬭᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬫᬢᬸᬃᬫ᭄ᬮᬲ᭄ᬳᬃᬱ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬶᬂᬳᬮ᭄ᬮᬦᬫᬫ᭄ᬭᬶᬄ᭛ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬦᬮ
[᭖᭘ 68 A]
ᬤᬾᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄ᬳᬯᬗᬶ᭞ᬫᭂᬮᬾᬓ᭄ᬯᬯᬂᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬯᬶᬦᬯᬾᬂᬧᬓᬲᬸᬢᬦ᭄᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬮᬗᭂᬦ᭄ᬦᬶᬂᬢᬶᬮᬫ᭄᭞ᬮᬶᬃᬫᬵᬲ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬪᬸᬮ᭄ᬮᬶᬂᬯᬭᬶᬄ᭛᭜᭛ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥᬯᬸᬲ᭄ᬳᬮᬫᬶ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬳᬮᬭ᭞ᬮᬦ᭄ᬕᬃᬯ᭄ᬯᬲᬂ
ᬓᬤᬶᬭᬢᬶᬄ᭞ᬲᭂᬫᬦᬍᬗ᭄ᬕᬄᬓᬮᬶᬄᬳᬦ᭄᭛ᬦᬾᬂᬧᬫᬺᬫᬦ᭄‌ᬲᬯᬸᬗᬦ᭄ᬦᬶᬭᬳᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬲᬂᬦᬃᬧᬢᬶᬲᬸᬢ᭞ᬓᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭠ᬦ᭄ᬳᬗᬺᬱᬶᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬪᬢ᭄ᬥᬢᭂᬂᬳᬶᬓᬂᬭᬓ᭛ᬧᬶᬲᬄᬤᬢᬦ᭄ᬓᬭᬸᬯᬦ᭄ᬧᬺᬦ᭄ᬦᬄᬳᬾᬢᬸᬯᬶᬦ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬪᬸᬄᬕᭂᬲᬂᬮᬯᬦ᭄᭞
ᬮᬬᬢᬦ᭄ᬦᬦᬲᬸᬂᬯᬃᬣᬶ᭞ᬓᬯᬂᬯᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦ᭄ᬦᬶᬂᬭᬓ᭛ᬦᭂᬗ᭄ᬕᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬧᬭᬶᬩᭂᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬦᬮᬶᬮᬶᬄ᭞ᬳᬃᬱᬗᬸᬮᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬦ᭞ᬳᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬥᬢ᭄ᬢᬶᬂᬭᬩᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬢᬦ᭄ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬧᭂᬃᬦ᭄ᬦᬄᬳᬶᬭ᭛ᬳᬶᬓᬂᬳᬦᬾᬂᬧᬭᬂᬧᬶᬤᬶᬓ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬾᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬲᬸᬗ᭄ᬓ
ᬯᬓᬤ᭄ᬬᬓᬂᬭᬬᬶ᭞ᬓᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬸᬦ᭄ᬳᬶᬲᬶᬄᬫ᭄ᬭᬶᬂᬓᬤᬂ᭛ᬓᬯᬃᬦᬳᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬳᬶᬂᬫᬮᬯᬧᬢᬶ᭞ᬗ᭄ᬮᬶᬂᬥᬃᬫᬲᬮᬫ᭞ᬢᬶ᭠ᬦᬶᬮᬃᬳᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᬃᬤᬲᬸᬗ᭄ᬓᬯᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤ᭄ᬭᬶᬢ᭛ᬓᭀᬗ᭄ᬲᬶᬮᬫᬶᬦᬵᬣᬢᬦ᭄ᬫᬶᬬᭀᬲ᭄ᬲᬶᬦᬶᬯᬶ᭞ᬕᬃᬯ᭄ᬯᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬭ᭞