Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/39

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭘ 38 B]
᭓᭘
ᬗ᭄ᬕᬸᬂᬭᬸᬤᬫᬮ᭞ᬳᬃᬱᬫᭂᬤᬂᬤᬓᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬦᬃᬧᬲᬸᬢ᭞ᬓᬃᬣᬶᬭᬕᬦᬥᬄᬳᬶ᭛ᬧᬫᭂᬤᬂᬗᬾᬢᬶᬦᬗ᭄ᬓᬶᬲ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬢᬭ᭠ᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬧᬋᬂᬳᬫ᭄ᬩᬸᬯᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬕᭂᬮᬸᬢ᭄ᬤ᭄ᬭᬕ᭄ᬳᬤᬺᬤᭂᬕ᭄ᬰᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬦᭂᬦ᭄ᬲ᭄ᬭᬸᬳᬜ᭄ᬚᭀᬮ᭞ᬢᬶᬩᬓᬮᬸᬫᬄᬩᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬸᬢᬸᬗ᭄ᬕᬗ
ᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬢᬸᬢ᭄ᬳᬧᬶᬫᬵᬢᬶ᭛ᬭᬸᬤᬫᬮᬯᬂᬯᬂᬳᬦᬭᬶᬓ᭄ᬘᬸᬭᬶᬕ᭞ᬳᬃᬱᬦᬶᬕᬲ᭄ᬳᬦᬸᬮᬶ᭞ᬘᬶᬦᬦ᭄ᬥᬓ᭄ᬓᬂᬤᬓᬃ᭞ᬓᬃᬣᬶᬭᬕᬓᬲᭀᬭᬦ᭄᭞ᬤᬯᬸᬢ᭄ᬢᬶᬩᬳᬦ᭄ᬥᬕᬂᬗᬶ᭞ᬧᬸᬳᬭᬧᭂᬚᬄ᭞ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬘᬄᬳᬶᬂᬓᬸᬥᬶ᭛ᬲ᭄ᬭᬸᬩ᭄ᬭᬫᬢ᭄ᬬᬓᬶᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ
ᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬗᭂᬫ᭄ᬮᬢ᭄ᬯᬢᬂᬓᬸᬫᬶᬢᬶᬃ᭞ᬧᬸᬢᬸᬢ᭄ᬓᬃᬣᬲᭀᬫ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬫᬶᬗᭂᬃᬫᬗᬶᬯ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬬᬸᬂᬤᬢᬦ᭄ᬳᬸᬤᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬯᬂᬯᬂᬩᬶᬦ᭄ᬦᬧᬂ᭞ᬕᬶᬝᭀᬓᬾᬳᬶᬕᬲ᭄ᬧᬘᬶᬂ᭛ᬓᬃᬣᬶᬲᭀᬫᬲᬸᬲᬸᬫ᭄ᬩᬃᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬫ᭄ᬪᬧᬂ᭞ᬋᬩᬸᬢᭂᬦ᭄ᬳᬶᬂᬗᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬕᭂᬕᭂᬤᬸᬕᬶᬂᬗᬃᬱᬹᬶᬕ᭞ᬢᬢᬾ
ᬗ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬓᬢᬾᬮ᭞ᬳᬓᬸᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬳᬸᬯᬶᬕᬫ᭄ᬩᬶᬮᬶ᭞ᬦᬾᬧᬓ᭄ᬱᭂᬫᭀᬗ᭄ᬓ᭞ᬳᬕᭂᬫ᭄ᬧᬸᬃᬢᬍᬲ᭄ᬮᬶᬜ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞᭛ᬕᬸᬩᬃᬮᬭᬸᬢ᭄ᬯᬤ᭄ᬬᬳᬶᬂᬧᬭᬂᬕᬸᬩᬃᬚ᭞ᬧᬶᬭᬧᬶᬭᬓᬂᬫᬵᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬬᬂᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬸᬭᭀᬗ᭄ᬕ᭞ᬮᬶᬃᬲᬭᬄᬕᬜ᭄ᬚᬸᬃᬯᬢᬂ᭞ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬰ᭄ᬭᬷᬪᬹᬧᬢᬶ᭞ᬰᬸᬭ
[᭓᭙ 39 A]
ᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬓᬾᬲᬶᬦ᭄ᬳᬶᬂᬗᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭛ᬦᬶᬢᬶᬄᬳᬾᬲ᭄ᬢᬶᬳᬗ᭄ᬮᬾᬮᬫᬗ᭄ᬲᬄᬳᬶᬂᬭᬡ᭄ᬦ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬲᬦ᭄ᬢᬦᬢᬧᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬬ᭠ᬲ᭄ᬲᬶᬭᬯᬸᬲ᭄ᬗᭀᬗ᭄ᬓᬂ᭞ᬳᬗᬸᬦ᭄ᬥᬕᬤ᭞ᬲ᭄ᬭᬸᬫᭀᬚᬃᬧᬬᭀᬯ᭄ᬯᭀᬂᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬧᬧᬕ᭄ᬦᬳᬶᬂᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬢᬦ᭄ᬥᬶᬂᬰᬹᬭᬲᭂᬓ᭄ᬢᬶ᭛ᬳᬶ
ᬬᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬭᬢᬸᬳᬶᬂᬧᬭᬂᬕᬸᬩᬃᬚ᭞ᬭᬦ᭄ᬰᬭᬯᬶᬰᬾᬱᬧᬢᬶ᭞ᬤᬶᬕ᭄ᬥᬬᬧ᭄ᬭᬓᭀᬲ᭞ᬗᭂᬦ᭄ᬥᬶᬢᬭᬭᬳᬮᬲ᭄᭞ᬓᬂᬧᭂᬓ᭄ᬱᬦᬗ᭄ᬕᬸᬮᬂᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬩᭀᬲᭂᬦ᭄ᬳᬕᭂᬲᬂᬫᭀᬗ᭄ᬲᬯᬸᬭᬸᬗᬫᬵᬢᬶ᭛ᬓᬸᬤᬸᬓᬸᬤᬸᬲᬶᬭᬳᬃᬱᬢᬮᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬩ᭠
ᬬᬵᬃᬱᬵᬭᬩᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬶᬭᬢᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬭᬲ᭞ᬲᬶᬳᬮᬲ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵᬥᬫ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬔᬶᬭᬧᭂᬓ᭄ᬱᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬧᬭᬦ᭄ᬳᬶᬭ᭞ᬭᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬲ᭄ᬭᬸᬦᬯᬸᬃᬭᬶ᭛ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫᬮᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥ᭞ᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬᬓᬦ᭄ᬥᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬶᬤᭂᬃᬢᬦ᭄ᬧᬬᬬᬄ᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬲ
ᬗᭀᬂᬕᬸᬫᬶᬗ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬫᬸᬗ᭄ᬲᬸᬄᬮᬦ᭄ᬦᬃᬧᬢᬶ᭞ᬤᬸᬫᬾᬄᬯ᭄ᬯᭀᬯᬂᬗᬮᬲ᭄᭞ᬫᬭᬳᬫᬸᬧᬸᬄᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭛ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬃᬱᬳᬦ᭄ᬦᬘᬧᭂᬧᭂᬋᬧ᭄ᬲᬭ᭞ᬳᬶᬂᬗᭀᬂᬦᬗ᭄ᬓᬸᬮᬂᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬦᬫ᭄ᬭᬄᬧ᭄ᬭᬤᬦ᭞ᬯᬸᬢᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬂᬲᬶᬜᬃᬤ᭄ᬥ᭞ᬫᬸ