Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/26

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭕ 25 B]
᭒᭕
ᬳᬶᬗᭀᬂᬮᬭᬫᬸᬫ᭄ᬧᬸᬂᬫᬹᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬮᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬸᬫ᭄ᬧᬸᬂᬢᬸᬫᬸᬢᭀᬄ᭛ᬲᬶᬭᬬᬬᬶᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬲᬳᬫᬤᭂᬕ᭄ᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬮᬭ᭠ᬦ᭄ᬦᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬮᬓᭀᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬓᬂᬭᬬᬶᬳᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬳᬢᬸᬃᬭᬶᬭᬳᬾᬲ᭄ᬫᬸᬢᬗᬶᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬦᬢᬶᬦ᭄ᬦᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬓᬂᬮᭀᬄ᭛ᬤᬸᬄ
ᬓᬓᬂᬫᬵᬲ᭄ᬧᬤᬸᬓᬓᬤᬂᬗᭀᬂᬲᭂᬧᬸᬄ᭞ᬤᬸᬦᬸᬗᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬲᬬᭂᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬲᬶᬮᬶᬄᬭᬵᬫᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬓᬳᬸᬮᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭞ᬧᭂᬚᬄᬕᭂᬲᬂᬳᬃᬱᬯᭂᬯᭀᬄ᭛ᬳᬶᬂᬲᬧᬭᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬢᬸᬫᬸᬢᬸᬃ᭞ᬓᬓᬂᬫᬵᬲ᭄ᬭᬳᭀᬲ᭄ᬲᬶᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬤᬾ᭠
ᬦ᭄ᬳᬶᬭᬶᬂᬗᬯᬤ᭄ᬬᬲᬾᬯᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬫᬶᬓᬮᬯᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬓᬮᬫᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬓᬾᬯᭀᬄ᭛ᬳᬦᬾᬂᬧᬭᬦ᭄ᬓᬳᬸᬮᬳ᭠ᬯᬮᬂᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬧᬫᬶᬓᬳᬸᬮᬓᬭᬶ᭞ᬦᬾᬦᬵᬕ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬳᬸᬫᬤᭂᬕ᭄ᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬧᬤᬸᬓᬓᬂᬯᭂᬮᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬭᬲᬯᬦ᭄ᬥ
ᬦ᭄ᬦᬶᬗᭀᬂ᭛ᬫᬾᬦ᭄ᬥᬄᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬳᬶᬂᬧ᭄ᬭᬚᬧᭀᬘᬧᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬭᬦᬬᬓᬪᬹᬧᬢᬶ᭞ᬫᭀᬗ᭄ᬲᬧᬸᬭᬸᬦᬲᬸᬫᬸᬬᬸᬤ᭄᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬲᬫ᭄ᬬᬰᬢ᭄ᬭᬸᬳᬢᬶ᭞ᬓᬯᬂᬯᬂᬦᬶᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬂᬓᬢᭀᬂ᭛ᬫᬭᬂᬯᬤ᭄ᬬᬫᬮᬄᬳᬲᬶᬄᬳᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬓᬸ᭞ᬓᬓᬂᬲᭂᬧᬸᬄᬢᬦ᭄ᬢᬶᬦᭀ
[᭒᭖ 26 A]
ᬮᬶᬄ᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬂᬚᭂᬂᬭᬵᬫᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬾᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬭᬘᬤᬶᬬᬬᭂᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬂᬭᬓᬳᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬕᬸᬧᭀᬄ᭛ᬤᬸᬄᬳᬭᬶᬫᬵᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄᬢᭂᬫᭂᬦ᭄ᬫᬭᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬧᬬᭀᬧᬥᬢᬶᬮᬃᬦᬵᬕ᭄ᬭᬶ᭞ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬥᬭᬵᬕ᭄ᬦᬶᬯᬸᬲ᭄ᬲᬸᬭᬸᬧ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬤᭀᬗ᭄ᬕᬫᬸᬜᬭᬭᬗᬶᬦ᭄᭞
ᬩᬤᬬᬓᬂᬦᬶᬭᬭᬩ᭄ᬳᬩ᭄ᬬᭀᬃ᭛ᬳᬩᬘᬸᬤᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬲᬓᬫᬦ᭄ᬦᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬚᬮᬸᬳᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬭᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᭀᬮᬸᬕ᭄ᬢᭂᬗᬄᬤᬮᬸ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬦᬦᬯᬸᬤᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᭂᬢ᭄ᬯᬾᬂᬩᬸᬗᬸᬢᬸᬮᬦ᭄ᬓᭂᬩᭀᬦ᭄᭛᭜᭛ᬓᬂᬤ᭄ᬬᬢᬶᬦᬸᬮᬸᬂ
ᬗᬶᬂᬤᬾᬯ᭞ᬓᬾᬲᬄᬳᬶᬭᬯᬳᬸᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬᬓᬮᬶᬄ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬦᬦᬓᬂᬯᭂᬭᬸᬄ᭞ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬪᬩᬩ᭄ᬥᬸᬤᬦ᭄᭞ᬫᬭᬂᬰ᭠ᬰᬶᬓᬂᬳᬦᬶᬲ᭄ᬳᬫᬸᬭᬂᬳᭂᬦᬸ᭞ᬳᬲᭀᬂᬲᭀᬂᬳᬤᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬫᬦ᭄ᬦᬄ᭞ᬳᬲᬸᬮᬸᬄᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬦ᭄ᬰᬰᬶᬄ᭛ᬓᬤ᭄ᬬᬯᬭᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬮᬸᬫᭂᬭᬸᬶ᭠
ᬲ᭄᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬄᬳᬶᬭᬳᬶᬂᬚᬯᬶᬓᬶᬯᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬦᭂᬭᬸᬂᬤᬾᬦ᭄ᬦ᭄ᬬᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬓᬯᬶᬗ᭄ᬓᬶᬂᬳᬶᬂᬫᬮᬯ᭞ᬳᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂᬕᬾᬕᬾᬃᬢᬶᬂᬧ᭄ᬭᬚᬓᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬫᬸᬱ᭄ᬡᬵ᭞ᬳᬜ᭄ᬚᭂᬗᭂᬃᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬧᬢᬶ᭛ᬤᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬪᬶᬲ᭄ᬳᭀ