Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭒ 22 B]
᭒᭒
ᬮᬦ᭄ᬚᬶᬗ᭄ᬕᬫᭀᬗ᭄ᬲ᭞ᬳᬓᬾᬄᬳᬶᬓᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬓᬂᬓᬸᬂ᭞ᬕᬥᬸᬂᬫ᭄ᬮᬝᬶᬫᬬᬂᬲᭂᬓᬃ᭛᭜᭛ᬘᬶᬦ᭄ᬥᬾᬯᬸᬗᬸᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂᬗᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬦᬾᬄᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂᬘᬶᬦ᭄ᬥᬾᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬘᬦ᭄ᬦᬶᬕᬭᬮᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬦᬗ᭞ᬓᬂᬯᭂᬦ᭄ᬦᬾᬄᬘᬶᬦ᭄ᬥᬾᬚᬮᬫ᭄ᬧ᭄ᬭ᭞ᬘᬓᬃᬳᬬᬫ᭄ᬥᬲᬃᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞᭠
ᬓᬦ᭄ᬦᬶᬕᬭᬮᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬦᬗ᭞ᬳᬦᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂᬭᬕᬶᬩᬮᬶ᭛ᬢᭂᬕᬭᭀᬦ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬕᬸᬩ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬳᬦᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂᬕᭀᬮᬂᬕᬮᬶᬂ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬧᬳᬾᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬧᬵᬳᬸᬲ᭄ᬧᬢᬶᬲᬫᬶᬧᬶᬧᬶᬮᬶᬄᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬾᬳ᭄ᬬᬂᬗᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬮᬬ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬧᬸᬭᬳᬶᬂᬫ᭄ᬮᬯᬧᬢᬶ᭛ᬳᬶᬂ᭠
ᬧ᭄ᬭᬶᬡᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷᬳᬬᬸ᭞ᬳᬶᬓᬂᬳᬸᬧᬫᬳᬧ᭄ᬱᬭᬷ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬲᬓᬾᬄᬳᬶᬂᬧᬭᬲᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬚᬦᬤᬤᬶᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬲᬧᬲᬧᬓᬂᬧᬶᬦ᭄ᬦᬶᬮᬶᬄ᭛ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬤᬤᬶᬫᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬦᬜ᭄ᬚᬃᬳᬦ᭄ᬤᬃᬩᬾᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬲᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤᬍᬫ
ᬲᬸᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬳᬗ᭄ᬭᬯᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬲᬤᬬᬫᬦ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬢᬸᬃᬳᬶᬂᬰ᭄ᬭᬶᬪᬹᬧᬢᬶ᭛ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬫᭂᬓ᭄ᬢᬓᬂᬧᬭᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬥᬸᬲᬂᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬦᬵᬣ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬓᬓᬮᬶᬄᬳᬸᬫᬶᬭᬶᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷᬢ᭄ᬭᬶᬳᬫᬧᬕ᭄᭞ᬫᬬᬂ
[᭒᭓ 23 A]
ᬲᬭᬷᬦᭀᬦ᭄ᬧᬯᬭᬶᬄ᭞᭛ᬫᬳᬲᬶᬦᬶᬓᬮᬶᬄᬗᬬᬸᬦ᭄᭞ᬓᬢᬶᬕᬫᭂᬝᬵᬸᬔᬶᬂᬮᬓᬶ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷᬳᬶᬂᬩᭀᬚᬦᬵᬕᬭ᭞ᬮᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷᬳᬶᬂᬓᬃᬣᬦᬵᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬓᭀᬗ᭄ᬲᬶᬳᬸᬫᭂᬓ᭄ᬱᬳᬶᬂᬢᬸᬯ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬤᬫᭂᬓ᭄ᬱᬳᬶᬂᬮᬓᬶ᭛ᬲᬶᬄᬓᬶᬦ᭄ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬫᬫᬭᬸ᭞ᬮᬶᬃᬢᬸᬗ᭄ᬕ
ᬮ᭄ᬲᬬᬄᬬᬄᬩᬶᬩᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬦᬲᬸᬯᬰᬾᬂᬓᬃᬱ᭞ᬫᬭᬸᬦ᭄ᬦᬾᬲᬤᬬᬳᬲᬶᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬸᬳᬶᬂᬓᬢᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭂᬧ᭄ᬧᬾᬲᬸ᭠ᬯᬶᬢᬾᬂᬮᬓᬶ᭛ᬲᬂᬦᬵᬣᬢᬸᬮ᭄ᬬᬳᬫᭂᬝᬵᬸᬓ᭄᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬓᬮᬶᬄᬳᬗᭂᬩᭂᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬫᬶᬧᬤᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬵᬯᭂᬮ
ᬲ᭄ᬳᬶᬂᬲᭀᬭᬶ᭞ᬤᬸᬄᬬᬬᬶᬯᬸᬲ᭄ᬧᬥᬢᬸᬯ᭞ᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬢᬶᬓᬹᬶᬳᬶᬂᬮᬓᬶ᭛ᬳᬶᬂᬗᬭᬲ᭄ᬲᬢᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬕᭂᬮᬸᬂ᭞ᬕᬶᬦᭂᬦ᭄ᬢ᭠ᬳᬶᬦ᭄ᬦᬭᬶᬄᬳᬭᬶᬄ᭞ᬤᬸᬫᬶᬭᬄᬧᬸᬧᬸᬚᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬓᬂᬗᬲᬶᬄᬩᭂᬓ᭄ᬢᬶᬳᬶᬂᬮᬓᬶ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬪᬭᬯᬢᬷᬳᬃᬱ᭞ᬳᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬸ᭠
ᬫᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭛ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄᬓᬢᬸᬮᬩᭀᬓ᭄ᬥᬯᬸᬄ᭞ᬧᬳᬾᬤᬸᬓ᭄ᬳᬦ᭄ᬦᬾᬫ᭄ᬓᬯᬯᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬶᬢ᭄ᬦ᭞ᬫᭀᬗ᭄ᬲᬲᬸᬦ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬸᬄᬦᬬᬬᬶ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬢᬸᬯᬲᬸᬕᬶᬄᬯᬾᬓ᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬶᬢ᭄ᬦᬳᬗᬢᬶᬳᬢᬶ᭛ᬯᬸᬲᬼᬫ᭄ᬕᬄᬳᬶᬂᬧᬤ