Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑ 1 B]

᭛ᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸ᭛᭜᭛ᬲᬓᬶᬂᬓᬶᬤᬸᬮ᭄ᬓᬶᬮᬾᬦ᭄ᬯᭀᬂᬓᬃᬣᬦᬵᬕᬭ᭞ᬘᬫ᭄ᬧᬸᬄᬩᭂᬥᬶᬮ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬦᭂᬥᬶᬮ᭄᭞ᬧᬢᬶᬄᬳᬸᬫᬥᬶᬓ᭞ᬳᬗᬂᬲᬄᬳᬓᭂᬦ᭄ᬩᬮ᭞ᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄᬳᬋᬩᬸᬢ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬳᬶᬂᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬓᬤᬶᬭᬸᬗ᭄ᬕᬶᬂᬰᬾᬮᬵᬤ᭄ᬭᬶ᭛ᬯᬤ᭄ᬬ᭠
ᬓᬃᬣᬦᬵᬕᬭᬮᬶᬃᬲᬭᬤᬸᬮ᭞ᬲᬤᬬᬢ᭄ᬭᬄᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬶᬫ᭄ᬪᬃᬫᬜᬸᬭ᭞ᬳᬗᬶᬭᬶᬲ᭄ᬓᬂᬓᬩ᭄ᬭᬚᬂ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬭᬦᬃᬧᬢᬶ᭞ᬮᬶᬃᬲᬧᬯᬥᬃ᭞ᬫᬯᬸᬃᬢᬶᬮᬃᬭᬶᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭛ᬓᬵᬮᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶᬫᬸᬮᬢ᭄ᬬᬾᬦ᭄ᬯᬤ᭄ᬬᬫᬦᬲ᭄ᬢ᭞ᬲᬤᬬᬯᬸᬲ᭄ᬳᬗᬶᬲᬶᬲ᭄
᭞ᬗᬂᬲᬄᬳᬓᭂᬦ᭄ᬥᬾᬢ᭄ᬬ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬫᬸᬢᭂᬂᬩᬤᬫ᭞ᬗᬬᬄᬳᬬᬄᬦᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬯᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬕᬸᬫᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃᬓᬤ᭄ᬬ᭞ᬩᬜ᭄ᬚᬶᬭᬶᬂᬯᬳᬸᬯᬸᬓᬶᬃ᭛ᬯᬤ᭄ᬬᬾᬂᬓᬃᬣᬦᬵᬕᬭᬮᬸᬫ᭄ᬬᬢ᭄ᬱᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬫᬯᬸᬃᬳᬢᬶᬮᬃᬕᬸᬲ᭄ᬢ᭄᭞ᬧᬢᬶᬄᬳᬸᬫᬥᬶᬓ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬥᬸᬃᬫᬵᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬦᬵᬣ᭞ᬲᬸ
ᬯᬯᬶᬮᬸᬫᬚᭂᬂᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬾᬤᬾᬲᬲᬫ᭞ᬫᭂᬗ᭄ᬲᬄᬤᬦᬯᬲᭂᬓ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬚ᭄ᬬᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬤᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥᬲ᭄ᬭᬸᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬳᬾᬄᬯᬶᬲ᭄ᬫᭂᬦᭂᬂᬗᬓᬓᬶ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬥᬸᬃᬮᬶᬃᬯᬦᭀᬤ᭄ᬬ᭞ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬯᭂᬤᬶᬳᬶᬩᬸᬢ᭞ᬓᬬᬤᬸᬤᬸᬢ᭄ᬭᬄᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬗᬸᬃᬧᬸᬜ᭄ᬚᬸᬗ᭞ᬳᬾᬄ
[᭒ 2 A]
ᬦᬬᬓᬧ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭛᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬥᬵᬚ᭄ᬭᬶᬄᬳᬶᬂᬤᬶᬢ᭄ᬬᬮᬄᬲᬸᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬃᬭ᭞ᬳᬚᬦᬫᬾᬮ᭄ᬯᬶᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬸᬭᬓ᭄ᬓᬓᬾᬯᬮ᭞ᬳᬶ᭠ᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬾᬯᬾᬳᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬶᬂᬫᬮᬯᬧᬢᬶ᭞ᬢᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬦᭂᬦ᭄ᬧᬥᬵ᭞ᬧ᭄ᬭᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬭᬲᭂᬓ᭄ᬱᬶ᭛ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬦᬶᬢᬶᬄᬢᬸᬭᭀ
ᬗ᭄ᬕᬳᬗᭂᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬯᬢᬂ᭞ᬦᬦ᭄ᬥᭂᬃᬫ᭄ᬭᬶᬂᬭᬡᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬮᬦ᭄ᬲᬸᬭᬤᬦ᭄ᬦᬯ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬗᬗ᭄ᬕᬸᬮᬂ᭞ᬋᬓ᭄ᬱᬲᬵᬗᬸᬤᬦ᭄ᬦᬶᬍᬅ᭄ᬪᬶᬂ᭞᭠ᬫᬶᬯᬄᬲᬭᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬮᬶᬫ᭄ᬧᬸᬂᬩᬤᬫᬲ᭄ᬮᬶᬕᬶ᭛ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥᬢᬢᬕ᭄ᬳᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬭᬸᬫᬸᬂᬳᬶᬂᬭᬲᭂᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬦᬳᬸᬢᬦ
ᬲᬄ᭞ᬕᬶᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬥᬶᬫ᭄ᬬᬂᬭᬶᬦ᭄ᬦᬚᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬦᬓᭂᬲᬶᬢ᭄ᬮᬶᬃᬢᬫᬵᬶᬢ᭄᭞ᬫᬍᬲ᭄ᬳᬫᬢᬂ᭞ᬳᬓᬾᬄᬲᬶᬢ᭄ᬬᬵᬗᭂᬫᬲ᭄ᬲᬶ᭛ᬓᬂᬩᬶᬦᬸᬦ᭄ᬢᬶᬃᬤᬦᬯᬲᬫ᭄ᬬᬓᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬩᭂᬲᬾᬃᬓᬸᬮᬶᬣᬾᬫᬵᬢᬶ᭞ᬤᬗᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬶᬦᬲ᭄ᬳᬦᬭᬶᬓ᭄ᬓᭂ᭠
ᬭᬶᬲ᭄᭞ᬧᬢᬶᬂᬚᬍᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬤᬶᬢ᭄ᬬᬓᬲ᭄ᬭᬗᬶᬂᬓᭂᬭᬶᬲ᭄‌᭛ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬦᬾᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬓᬸᬢᬄᬭᬸᬥᬶᬭ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬦ᭄ᬦᬦᬩᬸ᭠ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬦᬗᬫ᭄ᬩᬄᬍᬫᬄ᭞ᬜᬸᬤᬸᬓ᭄ᬱᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬦ᭄ᬤᬸᬧᬓ᭄᭞ᬧᬭᬶᬂᬧᬶᬭᬂᬗᬾᬯᬸᬲ᭄ᬫᬵᬢᬶ᭞ᬓᬂᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬕᬶᬭᬲ᭄᭞ᬳᬸᬫᬬᬹᬗᬸᬂᬲ᭄ᬬᬾᬂ