Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗ 7B]

ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬫᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬓᬂᬲᬫᬶ᭞ᬲᬫᬃᬓᬂᬳᬦᬾᬚᬯᬶ᭞ᬓᬂᬗᬶᬚ᭄ᬭᭀᬳᬯᬲ᭄ᬳᬦ᭄ᬥᬸᬮᬸ᭞ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬲᬲᬭᬾᬬᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬬᬫᬶᬘᬭᬾᬗᬢᬶ᭞ᬲᬧᬪᬬᬵ᭞ᬳᬶᬓᬂᬳᬗ᭄ᬭᬸᬲᬵᬓ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬧᬶ
ᬢ᭄ᬣ᭟᭜᭟ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬯᬶᬮᬚᬵᬦᬾᬂᬚᬩ᭞ᬢᬶᬦᬸᬤᬾᬂᬭᬸᬫᬵᬓ᭄ᬱᬾᬂᬓᭀᬭᬶ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬧ᭄ᬥᭂᬓᬦ᭄ᬱᬤᬬ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫ᭄ᬬᬳᬦᬦᬶᬂᬚᬯᬶ᭞ᬲᬓᬡ᭄ᬘᬦᬾᬧᬭᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬶᬭᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢᭀᬄᬩᬯᬸ᭞
ᬧᬸᬦ᭄ᬥᭂᬫᬂᬢᬦ᭄ᬧᬦᬳᬵ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬸᬧᬘᬭᬳᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬩᬢᬸᬭᬾ᭞ᬯᭀᬂᬓᬤᬶᬧᬢᬾᬦᬦ᭄ᬱᬤᬬᬵ᭟᭜᭟ᬳᬸᬲᬧᭂᬦᬶᬓᬗᬸᬫ᭄ᬩᬭᬵ᭞ᬭᬢ᭄ᬦᬵᬳᬬᬸᬳᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬲᬋᬂᬓᬮᬯ
ᬦ᭄ᬫᬭᬸᬢ᭞ᬳᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬦ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬱᬭᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬢᬶᬄ᭞ᬳᬜᬸᬕ᭄ᬢᬸᬕᬶᬢᬫᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬭᬚᬵᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬺᬩᬸᬓ᭄ᬕᬦ᭄ᬥᬵᬭᬹᬫᬯᬗᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬫᬶᬭᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬺᬦᬳᬾ
[᭘ 8A]
ᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭟᭜᭟ᬲᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬶᬭᬳᬶᬂᬢᬫᬦ᭄᭞ᬭᬢ᭄ᬦᬵᬳᬬᬸᬳᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬾᬦ᭄ᬬᬓᬯ᭄ᬦᭂᬗᬦ᭄᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬲᬸᬫᬩᬾᬂᬭᬶᬓᬶ᭞ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬢᭂᬧᬶᬦᬶᬂᬩᬾᬚᬶ᭞ᬯ᭄ᬥᬃᬧᬭᬶᬳᬢᬸᬢ᭄ᬧᬸ
ᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬳᬶᬂᬲᬸᬓᬸᬳᬧᬧᬦ᭄ᬢᬵ᭞ᬳᬃᬬ᭄ᬬᬓ᭄ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃᬫᬮᬢᬶ᭞ᬳᬃᬱᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬳᬲᬮᬶᬦ᭄ᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂ᭟᭜᭟ᬲᬯ᭄ᬦᬶᬳᬸᬓᬸᬧᬂᬗ᭄ᬭᬭᬲ᭄᭞ᬧᬢᬼᬲᬦᬾᬲᬂᬤᬾᬯᬶ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬵᬫᬹᬃᬘ᭄ᬘᬵᬓ᭄ᬥᭀᬧ᭄ᬦᬵ᭞
ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬳᬫ᭄ᬥᬃᬭᬾᬫᬶ᭞ᬫᬯᬸᬂᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃᬫ᭄ᬮᬝᬶ᭞ᬭᬾᬫᬭᬯᬸᬳᬶᬂᬤᭂᬤᭂᬓᬸᬂ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬫᬾᬖ᭄ᬕᬓᬤᬃᬯᬾᬮ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬮᬸᬫᬩᭂᬢᬶᬂᬯᬭᬶᬄ᭞ᬯ᭄ᬢᬶᬲ᭄ᬓᬾᬗᬶᬲ᭄᭞ᬕᬸᬫᭂᬩ᭄ᬬᬃᬓᬤᬶᬧᬭᬤ᭟᭜᭟ᬤᬳ
ᬢ᭄ᬲᬗᬬᬸᬢᬦ᭄ᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬭᬚᬵᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬗᬶᬦ᭄ᬢᬶᬧ᭄᭞ᬳᬾᬘ᭄ᬮᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬮᬸᬃᬰᬭᬶᬭᬅᬥᬶ᭞ᬓᬤᬶᬓᭂᬜ᭄ᬘᬦᬲᬶᬦᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬰᬭᬶᬭᬦᬶᬭᬵᬲᬗᬬᬸ᭞ᬳᬗᬸᬫ᭄