Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]

ᬳᬗᬸᬮᬢ᭄ᬦᬵᬢᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄ᭞ᬯᭀᬂᬫᬬᬫᬬᬲᬶᬦᭀᬗ᭄ᬕᬵ᭞ᬳᬲᬗᭂᬢ᭄ᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄᬢᬧᬦᬾ᭞ᬳᬫᬸᬃᬲ᭄ᬓᬃᬓᬂᬤᬶᬦᬳᬃ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬃᬱᬵᬗᬶᬦᬸᬫ᭄ᬢᭀᬬ᭞ᬳᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬫᬥᬸᬦᬶᬂᬲ
ᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄᬳᬶᬂᬤᬭᬢᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧᬦᬢᬧᬓ᭄ᬯᭂᬥᬃᬧᬭᬶ᭞ᬧᬢᬶᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬲᬶᬦ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬢ᭄᭞ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃᬫ᭄ᬮᬝᬶᬭᬶᬬᬓᬾ᭞ᬳᬯᬗᬶᬢᬦ᭄ᬧᬧᬕᭀᬦ᭄ᬤᬦ᭄᭞ᬦᬶ
ᬫᬵᬲ᭄ᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬂᬭᬭᬵ᭞ᬯᬦᭀᬥ᭄ᬬᬯᬲᬶᬲᬶᬂᬳᬾᬮ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᭂᬢᭂᬧᬗᬩᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬭ᭟ᬳᬶᬂᬚᬯᬵᬅᬭᬩ᭄ᬯᬶᬦᬗ᭄ᬲᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬢᭂᬫ᭄ᬩᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫᬵ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕᬸᬮᬵᬤ᭄ᬭᬯᬫᬦᬶ
ᬲᬾ᭞ᬳᬓᬾᬄᬮᬮᬶᬲᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬲᬩᬢ᭄᭞ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬦ᭄ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵ᭞ᬢᬸᬳᬸᬬᬾᬦ᭄ᬭᬸᬧᬦᬾᬳᬬᬸ᭞ᬫᬶᬤᭂᬭᬶᬂᬭᬢ᭄‌ᬲ᭄ᬬᬸᬦᬕᬭᬵ᭟᭜᭟ᬫᬗ᭄ᬲᬵᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬵᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬩ
[᭔ 4A]
ᬓ᭄ᬘᬦᬾᬳᬦ᭄ᬥᬸᬯᬾᬓ᭄ᬭᬫᬵ᭞ᬧᬦᬶᬗᬫᭀᬂᬲᬧᭀᬮᬳᬾ᭞ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬃᬱᬦᬶᬂᬭᬫ᭞ᬯᬯᬂᬦᬣᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬳᬢᬦ᭄ᬬᬯᬘᬡ᭄ᬦᬳᬭᬹᬫ᭄᭞ᬳᬥᬸᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬲ᭄᭟᭜᭟ᬲᬶᬭ
ᬮᬸᬗᬵᬫᬭᬶᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬲᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬶᬦᬮᬸᬗ᭄ᬳᬢ᭄ᬓᬵ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬦᬶᬫᬲ᭄ᬫᬦᬶᬓᬾ᭞ᬲᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬶᬦᬳᭀᬮᬶᬄᬲ᭄ᬓᬃ᭞ᬳᬾᬃᬕᬶᬮᭀᬲᬸᬫᬦᬲᬵ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬱ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬳᬦᬧᬶᬦᬕᬵᬧᬸᬲ᭄ᬧᬶ
ᬢ᭄ᬣ᭟᭜᭟ᬳᬶᬓᬸᬳᭀᬮᬶᬄᬲᬓᬶᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬯᭂᬢᬭᬓᬾᬯᬮᬵ᭞ᬤᬸᬤᬸᬯᭀᬂᬘᬶᬮᬶᬳᬦ᭄ᬥᬸᬯᬾ᭞ᬓᬬᬵᬓᬕᬸᬂᬗᬦᬶᬂᬲ᭄ᬓᬃ᭞ᬳᬢᬯᬵᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬲᬓᬢᬳᬾᬧᬸᬦᬂᬲ
ᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬓᬶᬦᬵᬃᬬ᭄ᬬᬓᬮᬗᭂᬦᬦ᭄᭟᭜᭟ᬮᬄᬢᬸᬢᬸᬋᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬶᬦᬶ᭞ᬫᬭᬶᬂᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬧᬭᬦᬶᬭᬵ᭞ᬭᬢ᭄ᬦᬵᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄ᬳᬢᬸᬭᬾ᭞ᬓᬯᬸᬮᬓᬾᬲᬄᬮᬾᬮᬾᬤᬂ᭞ᬤᬸᬫᬢ᭄ᬗᬶᬂ