Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭒ 32B]
᭓᭒
ᬲ᭄ᬧᬦᬲ᭄ᬩᬭᬦ᭄᭟᭐ᬮᬄᬫᬭᬦᬶᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬤᬓᬧᬭᬾᬂᬳᬃᬱ᭞ᬓᬂᬍᬯᬶᬄᬳᬧᬶᬓᬾᬳᬓᬾᬄ᭞ᬲᬧᬬᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬩᬦ᭄ᬤᬭ᭞ᬩᬬᬳᬶᬫᬦ᭄ᬲᬸᬯᭀᬗ᭄ᬰ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᭂᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬭᬳᬜᬢᬸ᭞ᬦᭀᬭᬯᬾᬄ
ᬮᬸᬗᬵᬮᬸᬗᭂᬳᬵ᭟᭐ᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬭᬢ᭄ᬦᬵᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬲᬧᬸᬮᬸᬤᬾᬦ᭄ᬋᬋᬧᬳᬦ᭄᭞ᬫᬸᬂᬲᬕᭂᬧᭀᬓᬧᬶᬗ᭄ᬕᬶᬭᬾ᭞ᬳᬸᬚᬃᬳᬦᬓᬂᬲᬸᬦ᭄ᬢᬤᬵ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬳᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬓᬦ᭄ᬢᬵᬳᬶᬂᬩᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬓ
ᬯᬸᬮᬳᬫᬯᭀᬗᬦ᭄᭟᭐ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲ᭄ᬬᬂᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬮᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬭᬶᬭᬲᬧᬦ᭄ᬳᬸᬯᬾᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᬦᬲᬓᬃᬱᬦᬾ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬲᬤ᭄ᬬᬳᬗᬯᬸᬮ᭞ᬫᬋᬓᬦ᭄ᬳᬫᬯᭀᬗᬦ᭄᭞ᬫᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬲᬗᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬗᬶᬂ
ᬓᬂᬓᬯᬸᬮᬢ᭄ᬥ᭟᭐ᬳᬦᬓᬾᬭᬵᬚᬫᬸᬓᬵᬚᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬦ᭄ᬤᬓᬮᬫᬃ᭞ᬦᬶᬓᬤᬃᬫᬦᬶᬓ᭄ᬯᬱ᭄ᬝᬦᬾ᭞ᬓᬂᬤᬤᭀᬲ᭄ᬫᬭᬸᬓᬯᬸᬮ᭞ᬲᬫᭀᬂᬲᬓᬮᬓᭀᬦᬦ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬢᬶᬦᬦ᭄ᬤᬶᬂᬫᬭᬸ᭞ᬮᬯᬦ᭄
[᭓᭓ 33A]
ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬶᬂᬫᬸᬓᬵᬤᬫ᭄᭟ᬓᬯᬸᬮᬥᬢᭂᬂᬗ᭄ᬮᬓᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬂᬧᬸᬦᬓᬵᬃᬱ᭞ᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭᬢᭂᬫ᭄ᬩᬸᬗᬾ᭞ᬫᬲᬦᭀᬭᬓ᭄ᬮᬓᭀᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗᬢᬶᬯᬸᬲ᭄ᬓᬭᬲ᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬂᬳᬸᬭᬸ᭞ᬧᬧᬘᬗᬦ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭟᭐
ᬧᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᭀᬭᬳᬸᬤᬦᬶ᭞ᬢᬦᬄᬦᬕᬭᬾᬂᬫᬸᬓᬵᬤᬫ᭄᭞ᬳᬫᬶᬤ᭄ᬗᭂᬃᬮᬕᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬳᬾᬯᭂᬄᬮᬶᬦᬫ᭄ᬧᬳᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬮᬫᭀᬦᬓᬃᬱ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬫᬸᬓᬤᬫᬭᬾᬂᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄ᬳᬫᬶᬫᬶᬭᬂ
᭟᭐ᬧᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬓᬂᬧᬶᬘᬶᬲ᭄᭞ᬳᬦᬢᬩᬶᬦᬯᬾᬮᬫᬃ᭞ᬤᬤᬶᬢᬸᬓᭀᬦᭀᬭᬦ᭄ᬤᬸᬯᬾ᭞ᬳᬮᬄᬳᬸᬭᬸᬂᬓᬧᬓ᭄ᬦ᭞ᬧᬧᬗᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬳᬓ᭄ᬥᭂᬄᬢᬶᬓᬂᬚᬶᬦᬮᬸᬓ᭄᭞ᬫᬦᬶᬭᬦᭀᬭᬓᬤᬸᬕᬵ᭟᭐
ᬓᬧᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬦᭀᬭᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬦᬄᬦ᭄ᬕᬭᬾᬂᬫᬸᬓᬵᬤᬫ᭄᭞ᬤᬤᬶᬢ᭄ᬓᬵᬳᬶᬯᬸᬄᬩᬳᬾ᭞ᬬᬬᬶᬓᬂᬓᬬᬫᬦᬶᬭ᭞ᬤᬸᬫᬤᬶᬗᬬᬂᬗᬬᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬂᬧᬢᬶᬳᬯᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬍᬩᭂᬢᬾᬤ᭄ᬫᭂᬦᬶᬂᬲᬶᬭ᭟᭐ᬲᬸᬦ᭄ᬓ