Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/32

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭑ 31B]
᭓᭑
ᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬫᬃᬧᬶᬦ᭄ᬢᬸᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬮᬄᬲᬸᬓᬸᬃᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶᬗᭀᬂ᭟᭐ᬳᬾᬮᬶᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬯᬮᬸᬬᬳᬾᬕᬃᬓᬗᬢᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬢᬾᬦᬶᬦ᭄ᬭᬫ᭞ᬳᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬓᬂᬦᬕᬭᬶ᭞ᬳᬩᬕᬸᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬦ᭄ᬤᬶᬗᬦ᭄᭚᭐
ᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬤᬦ᭚᭐᭚ᬯᬸᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬭᬯᬶ᭞ᬕᬶᬦᭂᬦ᭄ᬢᬂᬧᬤᬗᬶᬂᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬓᬤᬶᬭᬳᬶᬦᬵᬧᬤᬗᬾ᭞ᬩᬶᬦᬓ᭄ᬢᬫ᭄ᬭᬶᬂᬧᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬲᬂᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬤᬾᬦᬾᬳᬶᬜᬧᬋᬂᬳᬶᬩᬸ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬾ
ᬦᬶᬭᬓᬭᬓ᭄ᬱ᭟᭐ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬶᬂᬤᬮᬸᬓᬮᬯᬦ᭄ᬱ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬂᬤᬮᬸᬯᬬᬳᬾ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭄ᬭᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬦᬶᬫᬲ᭄ᬭᬢ᭄ᬦᬵ᭞ᬲᬓᬢᬳᬾᬧᬭᬳᬶᬩᬸ᭞ᬓᭂᬦᬳᬶᬂ
ᬧᬗᬯᬶᬪᬯᬵ᭟᭐ᬧ᭄ᬭᬲᬫ᭄ᬬᬦᬶᬩᬳᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬭᬦᬾᬫᬦ᭄ᬥᬧ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᬲᬶᬋᬧᬾ᭞ᬢᬦᬦᬳᬲᬭᬾᬧᬺᬦᬄ᭞ᬲᬳᭂᬗ᭄ᬕᬾᬦᭂᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬬᬦᬶᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬗᬶᬂᬢᬲᬂᬭᬚᬲᬸᬦᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾ
[᭓᭒ 32A]
ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬳᬦᬶᬤᬺ᭟᭐ᬳᬗᬶᬂᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬦᭂᬤ᭄ᬳᬶᬭᬶᬓᬓᬾᬯᬮ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬧᬶᬂᬧᬸᬱ᭄ᬧᬶᬢᬗᬬᭀᬦ᭄᭞ᬬᬢᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬲᬸᬯᭀᬗ᭄ᬰ᭞ᬳᬫᬭᬦᬶᬦ᭄ᬲᬭᬢ᭄ᬦᬵ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬧᬶᬂᬯᬶᬢ᭄ᬦᬶᬓᬂᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ ᬲᬂᬭ
ᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸᬲᬶᬦᬦ᭄ᬤᬓ᭄᭟᭐ᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᬢᬶ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬫᬭᬶᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬢᬧᬺᬦᬳᬾ᭞ᬦᭀᬭᬓ᭄ᬦᬢᬶᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬾᬩᬧᬭᬳᬶᬜ᭞ᬓᬃᬱᬦᬸᬮᬶᬄᬳᬫᬸᬭᬸᬕᬸᬮ᭄᭞ᬬ
ᬥᬥᬦᬾᬯᬾᬳ᭟᭐ᬬᬾᬦ᭄ᬕᭂᬍᬫᬳᬧᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᭀᬮᬳᬾᬓᬬᬯᭀᬂᬚᬯ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮᬮᬾ᭞ᬲᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬮᬫᭀᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬯᭀᬂᬩᬕᬸᬲᬯᬢᬭ᭞ᬤᬾᬦᬾᬦᭀᬭᬩᬶᬲᬗᬗ᭄ᬕᬸᬃ᭞ᬕᬸᬫᬸ
ᬬᬸᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭟᭐ᬳᬚᬲᬶᬭᬳᬶᬓᬸᬬᬬᬶ᭞ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬓᬦ᭄ᬥᬤᬤᬶᬯᬲ᭄ᬯᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᬾᬲᬯᭂᬢᬭᬦᬾ᭞ᬦᭀᬭᬓᬬᬫᬓᬤ᭄ᬫ᭞ᬬᬬᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲᬶᬭ᭞ᬮᬫᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬤᬯᬸᬮ᭄ᬤᬯᬸᬮ᭄᭞ᬯᭀᬂᬩᬕᬸ