Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭒ 22B]
᭒᭒
ᬫᬢᬸᬃᬢᬸᬃᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬜ᭄ᬚᬶᬯᬶᬢ᭄᭞ᬧᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬗᬸᬦ᭄ᬬᬯᭀᬂ᭞ᬤᬸᬫ᭄ᬢᭂᬗᬾᬓᬓᬂᬳᬶᬂᬮᬯᬲᬾ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬭᬶᬓᭂᬤᬂᬓᭂᬥᬶᬂ᭞ᬯᬭᬲ᭄ᬳᬭᬶᬳᬶᬓᬶ᭞ᬯᬯᭂᬤᬶᬦᬦ᭄ᬗᭂᬲᬸᬃ᭟᭐ᬭᬢ᭄ᬦᬵᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄‌ᬳᬫᬸᬯᬸ
ᬲ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬚᬫᬓᬓᬬᬦ᭄ᬭᭀᬂ᭞ᬳᬗᬗ᭄ᬕᬾᬬᬲᬤᬸᬮᬸᬃᬢ᭄ᬫᭂᬦᬾ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬲᬢᬳᬸᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬦᬦᬓᬫᬶ᭞ᬫᬾᬤᬦᬾᬳᬫ᭄ᬩᭂᬲᬸᬃ᭟᭐ᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬶ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬜᬮ
ᬭᭀᬂ᭞ᬓᬬᬳᬸᬤᬦ᭄ᬧᬦᬲ᭄ᬮᬾᬯᬦᬾ᭞ᬦᭀᬭᬓ᭄ᬦᬳᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬲᬤᬶᬤᬶᬓ᭄᭞ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬧᬗᬭᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬮᬯᬦ᭄ᬲᬸᬲᬸ᭟᭐ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬢᬸᬃᬕᬦ᭄ᬢᬾᬦᬾᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬤᬾᬲᬂᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬝᬗ
ᬫᭀᬂ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬸᬫ᭄ᬭᬳᬶᬂᬰᬭᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬩᬬᬯᬲ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶᬬᬬᬶ᭞ᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬕᬦ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬤᬶᬫᬾᬦ᭄ᬳᬚᬓᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭟᭐ᬕᬸᬦᬵᬲ᭄ᬫᭂᬦᬾᬓᬯᬸᬮᬳᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬓᬤᬢᭀᬦ᭄᭞ᬩᬾ
[᭒᭓ 23A]
ᬜ᭄ᬚᬂᬯᬗ᭄ᬲᬸᬮ᭄ᬲᬧᬤᬢᭂᬗᬾ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬤᬤᬶᬲᬗᬧ᭄ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬦᭀᬭᬳᬶᬂᬲᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬥᬾᬧ᭄ᬳᬯᬗ᭄ᬲᬸᬮ᭄᭟᭐ᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬶᬫ᭄ᬧᬗᬫᬲ᭄ᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬲᬯ᭄ᬗᬶᬳᬸᬕᬯᭀᬗᬬᬸᬩᬳᬾ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬃᬱ
ᬳᬧᬶᬓᬶᬭᬶᬂᬯᭀᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬩᬲᭂᬜ᭄ᬚᬮᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭟᭐ᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬳᬧᬫᬶᬢ᭄ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬳᬚᬳᬗᬃᬱᬳᬵᬃᬱᬯᬗ᭄ᬲᬸᬮᬾ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬳᬗᬶ
ᬜ᭄ᬘᬭᬶᬂᬳᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬫᬶᬢᬸᬃᬳᬜ᭄ᬚᬶᬯᬢᬶ᭞ᬬᬢᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃ᭟᭐ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᭀᬦ᭄ᬤᬸᬃᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬡ᭄ᬥᭂᬕ᭄ᬫᬗᬹᬳᬶᬓᬂᬯᭀᬂ᭞ᬓᬵᬮᬶᬄᬲᬫᬍᬂᬍᬂᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬦᬾ᭞ᬳᬶᬓᬂᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬢᬦᬾᬮᬶᬂ᭞ᬕᬕᭂᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬓᬧ
ᬢᬶ᭞ᬢᬶᬦᬶᬮᬃᬤᬾᬦᬾᬲᬗᬬᬸ᭟᭐ᬲᬬᬦᬾᬫ᭄ᬩᬄᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬝᬶᬦ᭄ᬬᬓᬧᬢᬶ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬳᬗᬫᭀᬂ᭞ᬍᬂᬍᬂᬫᬗᬹᬢᬦᬗ᭄ᬲᬮ᭄ᬕᬲ᭄ᬫᬭᬾ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬤᬳᬃᬯᬯᬸᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬫᬸᬂᬦᬶᬫ᭄ᬩᭀᬅ᭄ᬓᭂᬦᬶᬲ᭄᭞ᬯᬯᬸᬓᬂ