Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/15

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭔ 14B]
᭑᭔
ᬍᬕᬦᬾᬳᬢᬶᬓᬯᬸᬮ᭞ᬓᬬᬵᬢᬚᬶᬦᬳᬶᬢ᭄ᬚᬳᬶᬢ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸᬭᬭᬲᬦᬶᬭ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬯᭀᬂᬗᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᭀᬮᬶᬄᬚᬚᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬫᬓ᭄ᬱᬶᬳᬫᬓ᭄ᬱᬯᬗ᭄ᬓᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬲᬦ᭄ᬤᬂᬮᬭᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞
ᬳᭂᬤᬂᬢᬦ᭄ᬧᬓᬸᬓᬸᬲ᭞ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬮᬭᬦᬾᬓᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬩᭂᬦ᭄ᬥᭂᬄᬳᬶᬚᭀ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬄᬮᬭᬦᬾᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄᭟᭐ᬕᭀᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬧᬦᬂᬢᬂᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬩᬶᬩᬶᬢᬲᬶᬓ᭄‌ᬲᬸᬦ᭄ᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬦ᭄ᬥᬾ
ᬦᬦᬯᭀᬂᬲᬧ᭄ᬭᬚᬵ᭞ᬦᭀᬭᬲᬤ᭄ᬬᬲᬸᬦ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬥᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬍᬩᬸᬃᬓᬬᬸᬮᬦ᭄ᬳᬧᬶ᭞ᬲᬸᬫᬤ᭄ᬬᬳᬗᬯᬸᬳᬯᬸ᭞ᬓᬂᬗᬭᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᭀᬓ᭄ᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬩ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬩᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬧᬲᬚᬶ᭞ᬲᬳᬸᬫᬸᬭᬾ᭞
ᬦᭀᬭᬗᬦ᭄ᬥᭂᬮᬗᬯᬸᬮᬵ᭟᭐ᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬕᬶᬦᬬᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭞ᬧᭂᬦ᭄ᬤᭀᬓ᭄ᬘᭂᬗ᭄ᬓᭂᬃᬲᬸᬦ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬢᬧᭀᬮᬄᬫᬦᬶᬭ᭞ᬳᬤᭀᬳᬾᬮᬦ᭄ᬲᬶᬭᬬᬬᬶ᭞ᬫᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬧᬶᬢᬶᬓ᭄ᬩᬸ
[᭑᭕ 15A]
ᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄᭞ᬓᬩᬸᬩᬢ᭄ᬧᬤᬭᬬᬦ᭄ᬫᬦᬸᬓ᭄᭞ᬫᬲ᭄ᬳᬬᬸᬓᬮᬓᬮ᭞ᬢᬶᬢᬶᬮᬶᬓ᭄ᬢᬢᭀᬩᬅ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬫ᭄ᬦᬶᬃᬢᬸᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬓᬸᬓᬸᬯᬸᬂᬓᬗᬲ᭄ᬮᬕᬵ᭟᭐ᬳᬧᬶᬓᬸᬤᬸᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬾᬯ᭞
ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬓᬭᬂᬲᬸᬦ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬜ᭄ᬘᬶᬗᬦ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬾᬂᬲᬭᬶᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬢᬶᬜ᭄ᬚᭀᬯᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬵᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬶ᭞ᬰᬢᬯᬦᬳᬓᬸᬓᬸᬜ᭄ᬘᬸᬂ᭞ᬤᬶᬫᬾᬦᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬾ
ᬯᬵ᭞ᬲᬸᬦ᭄‌ᬚᬫᬳᬢᬶᬮᬃᬧᬢᬶ᭞ᬲᬧᬶᬭᬳᬾ᭞ᬬᬾᬦᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬕᬸᬮᬵᬤ᭄ᬭᬯ᭚᭐᭚ᬧᬸᬄᬥᬂᬥᬂ᭚᭐᭚ᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬸᬫ᭄ᬥᬓ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬶᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬲᬭᬾᬬᬦ᭄᭞ᬬᬰᬵᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞
ᬧᬸᬧᬸᬍᬂᬍᬂᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦᬾ᭞ᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬫᬶᬤᭂᬃᬫᬶᬤᭂᬃᬳᬶᬂᬢᬫᬦ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬳᬶᬂᬫᬦᬄᬯᬸᬲ᭄ᬓᬕᬶᬯᬂ᭞ᬲᬫᬦᬄᬯᬸᬲ᭄ᬮᬶᬬᬸᬂ᭞ᬓᬬᬳᬦᬲᬸᬫᬦ᭄ᬤᬶᬗ᭞ᬓᬂᬳᬦᬫ᭞ᬭᬢ᭄ᬦᬵ