Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭓ 13B]
᭑᭓
ᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬧᭀᬮᬳᬾᬓᬤᭀᬳᬦ᭄ᬓᬶᬗ᭄ᬓᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬮᭀᬂᬳᬕᭃᬂᬓᬢᬶᬋᬫᬦ᭄᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬮᬮᬶᬮᬶᬮᬢᬦ᭄ᬮᬮᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬶᬭᬯᭀᬗᬶᬂᬕᬸ
ᬦᬸᬂ᭞ᬪᬬᬲᬶᬭᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬧᬶᬢᬸᬭᬸᬦᬶᬂᬯᬶᬥ᭄ᬬᬤᬭᬶ᭞ᬪᬬᬲᬶᬭ᭞ᬫᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬦᬶᬂᬳᬮᬫ᭄‌ᬥᬸᬦ᭄ᬬ᭟᭐ᬫᬲ᭄ᬮᬸᬭᬸᬩ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬭᬧᬶᬂᬕᭀᬜ᭄ᬚ᭞ᬧ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄ᬫᭂᬕᬢ᭄ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬧᬧ
ᬢᬳᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬥᬾᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬤᬾᬚᬸᬫ᭄ᬦᭂᬂᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬧᬸᬱ᭄ᬧᬘ᭄ᬫᭂᬗᬶᬂᬢ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬲᬶᬄᬲᬗᬬᬸ᭞ᬭᭀᬦᬶᬂᬧᬓ᭄ᬱᬶᬧᬺᬘᬶᬫᬦ᭄᭞ᬤᬯᬸᬦ᭄ᬧᬶᬲᬂᬍᬲᭂᬳᬶᬂᬯ᭄ᬯᬶᬢ᭄᭞ᬮ
ᬭᬵᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬭᬲ᭄ᬥᬾᬦᬶᬂᬉᬱᬤ᭄ᬥ᭟᭐ᬲᬸᬦ᭄‌ᬚᬦ᭄ᬫᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬋᬋᬕ᭞ᬓᬂᬓᬶᬦᬵᬃᬬ᭄ᬬᬳᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬦᬾᬲᬫᬬᬦᬶᬭ᭞ᬬᬬᬶᬓᬯᬸᬮᬗᬦ᭄ᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞
[᭑᭔ 14A]
ᬲᬮᬓᬵᬩᬂᬋᬋᬕᬶ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬫᬲᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬢᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬲᬸᬮ᭞ᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬳᬶᬩᬸᬯᭀᬂᬗᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᭀᬫᬧᭀᬫ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬥᭂᬫᭂᬦ᭄ᬳᬚᬵᬓ᭄ᬢᬭ᭟᭐ᬲᬩᬭᬶ
ᬮᬾᬂᬲᬩᬾᬂᬢᭀᬬ᭞ᬳᬚᬲᬶᬭᬩᬶᬩᬶᬲᬦᬶ᭞ᬯᭀᬂᬳᬲᬶᬄᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬮᬮ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬕ᭄ᬥᬄᬲᬶᬦᬭᬯᬾᬤᬶ᭞ᬲᬧᬘᬾᬤᬳᬶᬂᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬩ᭄ᬮᬾᬄᬳᭀᬭᬋᬫᭂᬓ᭄ᬋᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬧᬗᬾᬭ
ᬦ᭄ᬳᬫᭀᬂᬫᬹᬃᬓ᭄ᬓᬵ᭞ᬓᬂᬢᬲᬶᬓ᭄ᬲᬓᬶᬂᬯ᭄ᬬᬢᬶ᭞ᬳᬯᬸᬯᬸᬳᬦ᭄᭞ᬳᬾᬤᬦᬾᬫᬲᬵᬯᬭᬲ᭟᭐ᬓᬤᬂᬲᬓᬶᬂᬯᬦᭀᬤ᭄ᬬ᭞ᬦᭀᬭᬤᬶᬧᬾᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬬᬬᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶ
ᬭ᭞ᬮᬶᬯᬢᬼᬕᬦᬾᬓᬂᬳᬢᬶ᭞ᬪᬬᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬳᬸᬕᬶ᭞ᬯ᭄ᬥᬃᬩᬗ᭄ᬓᬂᬳᬲᬸᬂᬲᬸᬗᬸ᭞ᬓᬸᬭᬂᬢᬫ᭄ᬩᬓᬾᬯᬮ᭞ᬓᬂᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬓᬂᬲᬸᬦ᭄ᬢᭂᬤ᭞ᬳᬚᬮᬮᬶᬳᬶᬂᬫᬦᬶᬭ᭟᭐