Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭒
ᬲ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬭᬚᬵᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬓᬍᬩᭂᬢᬶᬂᬮᬭᬗᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬓᭂᬦᬵᬳᬸᬓᬸᬫ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬬᬢᬫᬾᬲᭂᬫ᭄᭞ᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬳᬶᬂᬗᬃᬖ᭄ᬕᬧᬸᬭᬵ᭟᭐ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬳᬃᬬ᭄ᬬᬋᬧᬢ᭄ᬫᬵᬚ᭞
ᬓᬾᬲᭂᬫᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬤᬾᬯᬶ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬧ᭄ᬚᬳᬵᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮᬵ᭞ᬓᬫᬦᬶᬲᬦᬶᬂᬧᬗ᭄ᬮᬶᬭᬶᬂ᭞ᬭᬳᬵᬤᬾᬦ᭄ᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬗᬢᬶ᭞ᬯᭀᬗᬶᬓᬶᬓ᭄ᬮᬫᭀᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬲᬸᬦ᭄ᬓᬭᬶᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬤᬾᬯᬶᬋ
ᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬓᭂᬲᬗᭂᬢᬦ᭄᭞ᬳᬸᬧᬫᬶᬢᬸᬫ᭄ᬓᬾᬂᬧᭂᬚᬄ᭟᭐ᬓᬯᬸᬮᬓᭂᬦᬾᬂᬓᬯᬶᬲ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬲᬗᬧ᭄ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬵᬳᬦᭂᬤ᭄ᬥᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬫᬮᬶᬄ
᭞ᬧᬦ᭄ᬨᬮᬫᬺᬢ᭄ᬢᬳᬤᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬺᬩᬾᬦᬾᬂᬯᭀᬂᬗᬕᬸᬂ᭞ᬫᬦᬯᬶᬢᬳᬶᬂᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂ᭞ᬓᬯᬸᬮᬲᬕᭂᬤ᭄ᬫᬗ᭄ᬲᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬓᬧ᭄ᬦᭂᬤᬦ᭄᭞ᬲᬶᬄᬨᬮᬫᬺᬢ᭄ᬢᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭟᭐ᬳᬫᬸᬗ᭄ᬲᬶᬭᬶ
[᭑᭒ 12A]
ᬓᬾᬓᬯᬸᬮ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬉᬓᬶᬃ᭞ᬳᬓ᭄ᬥᭂᬄᬲᬶᬦᬭᬸᬩ᭄ᬬ᭞ᬦᭂᬤ᭄ᬥᬵᬲᬶᬳᬶᬂᬯᭀᬗᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬾᬦᬾᬯᭀᬂᬤᬾᬰᬓᬫᬶ᭞ᬲᬸᬫᬥ᭄ᬬᬳᬗᬯᬸᬳᬯᬸ᭞ᬳᬶᬓᬓᬤᭀᬲ᭄ᬓᬯᬸᬮ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬦᬯᬶ
ᬲᬸᬤᬶ᭞ᬳᬓᬓᬭᬸᬄ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬓ᭄ᬬᬳᬶᬩᬧᬵ᭟᭐ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬳᬃᬬ᭄ᬬᬋᬧᬢ᭄ᬫᬵᬚ᭞ᬍᬂᬍᬂᬤᬾᬦᬶᬭᬵᬦᬶᬗᬮᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬕᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬶᬂᬦᬮᬵ᭞ᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬦᬧᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬳᬸᬕᬶ᭞
ᬳᬃᬱᬳᬗᬗ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬓᬓᬭᬸᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬫᬦᬶᬭᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬮᬳᬶᬃᬩᬢᬶᬮ᭄᭞ᬯᭀᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬳᬢᬸᬃᬓᬯᬸᬮ᭟᭐ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬭᬢ᭄ᬦᬵᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬳ
ᬗᬶᬂᬓᬂᬓᬯᬸᬮᬢᭂᬤ᭄ᬥᬵ᭞ᬲᬶᬭᬲᬶᬫ᭄ᬧᬂᬗᬲᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬲᬂᬤᬾᬯᬶᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬳᬫᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬂᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬓᬯᬸᬮᬫᬗ᭄ᬲᬸᬮ᭄᭞ᬬᬢᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦ᭄ᬧᬋᬓ᭄ᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬲᬂ