Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬤᬸᬓᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬬᬢᬭᬚᬵᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬦᬸᬤᬶᬗᬶᬦ᭄‌᭞ᬜᬢᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬸᬲᬵᬓ᭄ᬳᬶᬓᬂᬧᬸᬱ᭄ᬧᬶᬢ᭟᭐ᬓᬸᬫᭂᬜᬸᬢ᭄ᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬂᬭᬭᬵ᭞ᬓ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬓᬕᬾ
ᬢᬶᬗᬢᬶ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬋᬂᬯᬯᬸᬢᬸᬫᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬓᬶᬮᬢ᭄‌ᬫ᭄ᬩᬭᬸᬂᬮᬦ᭄ᬢᬝᬶᬢ᭄᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬗᬢᬶ᭞ᬪᬬᬳᬶᬓᬶᬭᬕᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬂᬳᬦ᭄ᬤᬺᬩᬾᬢᬫᬦ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬮ
ᬫᬵᬦᬧ᭄ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬫᬶᬤᭂᬭᬶᬂᬭᬢ᭄᭞ᬩᬕᬸᬲᬾᬢᬦ᭄ᬧᬢᬦ᭄ᬤᬶᬗᬦ᭄᭟᭐ᬩᭂᬦᭂᬃᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬂᬭᬫ᭞ᬲᬉᬚᬭᬾᬦᭀᬭᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬢᬧᭀᬮᬳᬦᬶᬭᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬤᬾᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩ
ᬮᬳᬶ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬯᬢᬭᬳᬶᬗᬢᬶ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬥᬸᬓᬵᬦᬾᬯᭀᬂᬗᬕᬸᬂ᭞ᬳᬗᬶᬂᬓᬶᬦᬧᬵᬓ᭄ᬦᬵ᭞ᬧᬢᬓᬵᬦᬾᬳᬯᬓ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬶᬦᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬕᬾᬦᬾᬲᬸᬫᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭟᭐ᬓᬬ
[᭑᭑ 11A]
ᬳᬗᭂᬦ᭄ᬢᬓᬶᬂᬩᭀᬜ᭄ᬘᬄ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬓᬄᬗᬕᬾᬢᬕᬾᬢᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬫᬾᬄᬗᬦ᭄ᬥᭂᬮᬓᭂᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬓᬸᬫ᭄ᬜᬸᬢ᭄ᬓᬂᬗᬢᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬦᬸᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᬗ᭄ᬓᬾᬬᬯᭀᬂᬩᬶᬩᬶᬦᬕᬸ
ᬲ᭄᭞ᬬᬢᬭᬚᬵᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬯᬘᬦᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬯᭀᬂᬗᬬᬸᬫᬭᬶᬳᬶᬲᬶᬭ᭟᭐ᬮᬄᬳᬶᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬯᬶᬰ᭄ᬫᬦᬶᬭ᭞ᬫᬧᬓᬂᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬢᬶᬂᬲᬶᬄ᭞ᬲ
ᬧᬓᬂᬳᬦ᭄ᬤᬺᬩᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬂᬢᬶᬦᬤ᭄ᬬᬫᬢᬸᬃᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬗᬧ᭄ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬵᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᭀᬂᬤᬸᬲᬸᬦ᭄᭞ᬉᬓᬶᬃᬭᬶᬂᬳᬃᬕ᭄ᬕᬧᬸᬭᬵ᭞ᬳᬯᬲ᭄ᬢᬵᬭᬭᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞
ᬤᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬳᬗᬓᬾᬦ᭄ᬥᬢᭂᬂᬓᬯᬸᬮᬵ᭟᭐ᬓᬯᬸᬮᬮᬸᬫᭂᬩᬾᬂᬉᬤ᭄ᬬᬦ᭞ᬓᬃᬱᬓᬯᬸᬮᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶ᭞ᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬓᬕᬸᬗᬦ᭄ᬲ᭄ᬓᬃ᭞ᬓᬃᬱᬓᬯᬸᬮᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶ᭞ᬳᬮᬄᬢᬓᬤᭀ