Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔4B]
ᬲᬬᬸᬢ᭄᭞ᬲᬸᬓᬵᬲᬢᬥ᭄ᬣᬵ᭞ᬗ᭞ᬦᬲᬶᬢ᭄ᬮᭀᬧᭀᬦ᭄᭞᭑᭞ᬤᬸᬯᬸᬃᬦᬲᬶᬦᬾ᭞ᬫᬾᬲᬶᬧᬾᬮᬦ᭄᭞᭒᭞ᬤᬸᬯᬸᬃᬧᬾᬮᬲᬾ᭞ᬇᬤᬓ᭄ᬢᬮᬸᬄ
ᬫ᭄ᬮᬩ᭄ᬮᬩ᭄᭞᭑᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭒᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬾᬦ᭄[strike]᭞᭒᭞ᬩᬲᬾᬬᬫ᭄ᬩᬸᬗᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬄᬩᬜ᭄ᬘᬗᬦ᭄᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄
ᬚᬶᬯᬲᬧᬸᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬦᬲᬶᬓᬤᬶᬧ᭄ᬭᬬᬲᬶᬢᬸ᭞ᬗᬸᬯᬓ᭄᭞ᬩᬾᬢᬸᬢᬸᬲ᭄ᬬᬧ᭄᭞᭑᭞ᬫᬢᬜ᭄ᬘᭂᬩ᭄‌ᬲ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ
[᭕5A]
᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄᭞ᬤᬶᬃᬖ᭄ᬕᬵᬬᬸᬱᬵ᭞ᬗ᭞ᬧ᭄ᬦᭂᬓ᭄᭞᭑᭞ᬳᬶᬯᬓ᭄ᬳᬬᬫ᭄ᬧᬶᬦᬗ᭄ᬕᬂ᭞᭑᭞ᬢᬮᬸᬄᬤᬤᬃᬕ᭄ᬭᬶᬄᬓᬧᬶᬳᬶᬂ᭞᭑᭞ᬓᬳᬸᬧᬂᬍᬩᭂᬂ
᭞᭑᭞ᬘᬮᬾᬦ᭄ᬓᬯᬶᬦ᭄ᬥ᭞ᬩ᭄ᬬᬸᬲᬮᬶᬭᬂ᭞ᬢᬢᬩᬸᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬤᬢᬸ᭞᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬗ᭞ᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬳᬬᬫ᭄ᬳᬶᬭᬋᬂ
ᬗᬤᭀᬦᬤᭀᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬶᬕᬕᬶᬦᬤᬃ᭞ᬢᬶᬲᬚᬭᬦ᭄ᬱ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬓᬂᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬩ᭄ᬱᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬶᬢᬤ᭄ᬬᬪᬢᬭᬶᬯᬶ