Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓3B]
ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭒᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬾᬦ᭄᭞᭒᭟ᬲᬲᬢ᭄ᬥᬬᬸᬫᬕᬸᬦᬵ᭞ᬗ᭞ᬢᬮᭀᬧᭀᬓᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬘᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬫᬲᬸᬲᬸᬦ᭄ᬢᬮᬸᬄᬩᬸᬓᬲᭂᬫ᭄᭞ᬲᬸ
ᬮᬲᬶᬄ᭞ᬧᬤᬂᬵᬍᬧᬲ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬗᬦ᭄᭞ᬦᬕᬲᬭᬶ᭞ᬢᬮᬶᬩ᭄ᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤᬢᬸ᭞ᬫᬢᬜ᭄ᬘᭂᬩ᭄ᬭᬶᬂᬦᬲᬶᬦᬾ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭕᭞ᬢᬫ᭄ᬧᬾ
ᬮᬦ᭄᭞᭕᭞ᬧ᭄ᬮᬯᬵ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬓᬫᬭ᭞ᬩᬗ᭄ᬱᬄᬩ᭄ᬯᬄᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞᭕᭞ᬢᬓᬶᬃ᭞ᬘᬦᬦᬵ᭞᭕᭞ᬢᬓᬶᬃ᭞ᬘᬦᬂᬢᬸᬩᬸᬗ
[᭔4A]
ᬦ᭄᭞᭑᭑᭞ᬩ᭄ᬯᬄᬩᬜ᭄ᬘᬗᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬤᬸᬄᬯᭀᬄ᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬓᬘᬧ᭄ᬫᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬗ᭞ᬦᬲᬶᬢ᭄ᬮᭀᬧᭀᬓᬦ᭄ᬫᬲᬸᬲᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬂᬫ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᬵᬫᬸ
ᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄ᬩ᭄ᬬᬸᬓᬬᬸᬩᬸᬗ᭞᭕᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭕᭞᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬤ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬫᭂᬓᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬧᭀᬧᭀᬮᬦ᭄᭞᭑᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬲᬶᬩᬓ᭄᭞
ᬓᬸᬦᬶᬂᬳᬲᬶᬩᬓ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭒᭞ᬢᬮᬸᬄᬲ᭄ᬬᬧ᭄‌ᬍᬩᭂᬂ᭞᭑᭞ᬯᭀᬄ᭞ᬘᬦᬂᬢᬫ᭄ᬧᬾᬮᬦ᭄᭞ᬫᬘᬼᬓ᭄ᬱ᭄ᬓᬃᬧᬸᬢᬶᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭞᭟᭜᭟