Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒2B]
ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬤᬸᬯᬸᬃᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬗᬾᬫᬲ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᭀᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭙᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭙᭞ᬫᬘᬼᬓ᭄ᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬗᬾ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬧᬸᬘᬸᬓ᭄᭞
᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧ᭄ᬗᬜᬸᬢ᭄ᬮᬭ᭞ᬲ᭄ᬓᬵᬤᬶᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬫᬲᬲᬄ᭞ᬫᬤᬕᬶᬂᬓᬮᬸᬗᬄᬫᬓᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶ᭞᭑᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬢᬍᬗ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞
᭞᭑᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧ᭄ᬗᬜᬸᬢ᭄ᬮᬭ᭞ᬲ᭄ᬳ᭞ᬫ᭄ᬯᬤᬄᬲ᭄ᬭᭀᬚᬦ᭄᭞᭕᭞ᬳᬶᬯᬓ᭄ᬧᬘᭂᬮ᭄᭞ᬲ᭄ᬬᬫ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭕᭞ᬓ᭄ᬯᬳᬗᬶ᭞
[᭓3A]
᭞᭕᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬓ᭄ᬜᬸᬄᬕᬤᬶᬂᬓᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶ᭞ᬫᬾᬲᬶᬲ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞᭟᭜᭟᭞ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧ᭄ᬜᬧᬸᬄᬮᬭ᭞ᬩ᭞ᬲ᭄ᬳᬵᬢᬮᬾᬧᬾᬓᬦ᭄᭞ᬫᬲᬸᬲᬸ
ᬦ᭄ᬚᬶᬢ᭄ᬜᬸᬄ᭞ᬫᬾᬲᬶᬲ᭄ᬮᬗ᭄ᬳᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬾᬲᬶᬦᬲᬶᬓᭂᬧᭂᬮᬦ᭄᭞ᬲᬸᬲᬸᬦᬓ᭄ᬦ᭞ᬫᬲᬸᬲᬸᬦ᭄ᬥᬫᬃᬓᬸᬮᬶᬢᬮᬸᬄᬧᬤᬂᬍᬧᬲ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬫᬶ
ᬫᬂᬵᬫᬢᬮᬶᬩ᭄ᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤᬢᬸ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭕᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭕᭞᭟᭜᭟᭞ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬭᬭᬵᬫᭂᬫ᭄ᬧᭂᬄ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬂ᭞ᬩᬕᬶᬦᬵᬫᬢᬸᬲᬸᬓ᭄