Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/15

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭔14B]
ᬯᭀᬓᬶᬋᬡ᭄ᬕ᭄᭞ᬧᬶᬂ᭞᭙᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬳᬬᬫ᭄᭞ᬧᬸᬚᬦᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬯᬭᬢ᭄ᬦ᭞ᬧᬳᬶᬤᭂᬭᬦ᭄᭞ᬫᬺᬢᬶᬲ᭄ᬝᬵᬦᬶᬂᬲᬭᬶ
ᬭ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬧᬸᬚᬦ᭄ᬧᬲᬲᬬᬸᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬭᬶᬭ᭞ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬧ᭄ᬦᭂᬂᬗᬓ᭄ᬦ᭞ᬓᭂᬦ᭄ᬱ᭄ᬭᬶᬭᬦ᭄ᬣ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬸᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬢ
ᬓ᭞ᬭᬶᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬕᬹᬃᬬ᭄ᬬᬲᬾᬦᬵ᭞ᬲᬶᬭ᭟ᬳᬢᬧᬬᭀᬖ᭄ᬕᬲ᭄ᬫᬤᬶ᭞ᬧᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬥᬾᬦ᭄ᬬ᭞
[᭑᭕15A]
᭞᭓᭞ᬢᬸᬮᬸᬂᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞᭑᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬳᬶᬓ᭞ᬢᬶᬦᬚᭂᬭᬦ᭄ᬱ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬢ᭄ᬭᬶᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭓᭞ᬫᬲ᭄ᬓᬃᬲᭀᬓᬱ᭄ᬘᬶ᭞ᬢᬢᬍ
ᬮᬤᬦ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢᬶᬲᬲᬬᬸᬢ᭄᭞ᬚᬦᬸᬃᬦ᭄ᬬᬸᬄᬰᬰᬶᬄ᭞ᬲᬫᬧ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬸᬄᬕᬤᬶᬂ᭞ᬇᬯᬓ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬢᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬶᬤᬸᬮᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬲ᭄ᬧᬦ᭄ᬦᭂᬂ
ᬲᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬳᬃᬳ᭄ᬯ᭞᭙᭙᭐ᬫᬤᬕᬶᬂᬮᬮ᭄ᬯᭂᬲ᭄᭞ᬩᬢᬶᬮ᭄ᬣᬫ᭄ᬩᬕ᭞ᬩᬢᬶᬮ᭄ᬧ᭄ᬮᬓ᭞ᬢᬢᬓᬦ᭄ᬮᬯᬾᬧᬸᬢᬶᬄᬭᬶᬂᬲ᭄ᬮᬓ᭞ᬮ