Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒12B]
ᬬᬸᬢ᭄ᬩᬬᬸᬢ᭄ᬓᬵᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬯᬤᬳᬦᬵᬘᬯᬦ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬓᬳᬦᬵᬲᬲᬯᬸᬃᬓᬘᬂᬢᬮᬸᬄᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᬤᬵᬫᬲ᭄ᬓᬃ
ᬘᭂᬫ᭄ᬧᬓ᭞᭓᭞ᬓᬢᬶᬄ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄ᬤ᭄ᬧ᭄ᬤᬧ᭄᭞ᬓᬮᬫᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬓᬮ
ᬚᬗ᭄ᬳᬶᬢᬦ᭄᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬂᬓᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬲ᭄ᬓᬓᬤᬶᬳᬋᬧ᭄᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧᬜᭂᬕ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬢᬸᬯᬸᬄ᭞ᬧ᭄ᬦᭂᬓ᭄ᬱᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞
[᭑᭓13A]
ᬮᬭ᭞ᬳᬲᬘᬂᬓᬸᬭᬸ᭞ᬳᬗᬺᬓᭂᬧ᭄᭞ᬮᬾᬫ᭄ᬩᬵᬬᬸᬦᬶᬂᬭᬕᬵ᭞ᬲᬓᬥᬶᬥᬶᬓ᭄ᬲ᭄ᬦ[strike]ᬢ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬤᬮᭀ
ᬗ᭄ᬯᬶᬕ᭄ᬦᬵᬳᬶᬓ᭞ᬲᬂᬗᬃᬳᬧᬶ᭞ᬗ᭞ᬗᬯ᭄ᬢᬸᬳᬓᭂᬦ᭄ᬯᬾᬘᬶ᭞ᬓᬲᬶᬲᬸ᭞ᬳᬶᬓᬶᬧᭂᬫᬳᬬᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬸᬧᬓᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸ
ᬫ᭄ᬧᭂᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬭᬶ᭞᭘᭘᭐᭞ᬯ᭄ᬢᬸᬲ᭄ᬳᬶᬗᬲ᭄ᬭᬾᬦᬶᬂ᭞ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬬᬂ᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬲ᭄ᬮᬓ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭕᭞ᬭᬶᬂᬢᭂᬫ᭄ᬩᬳ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭙᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬩ᭞