Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐10B]
ᬢᬢᬩ᭄ᬫᬮᬸ᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬱᬩᬸᬢ᭄ᬳᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲ᭄ᬕᬵᬯᬶᬭ᭞ᬫᬳᬸᬮᬫ᭄‌ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬩᬯᬶᬚᬶᬲ᭄ᬬᬵ᭞ᬳᬸᬬ᭄ᬯᬵᬫᬮᬓᬸ
ᬳᬶᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬓᬮᬲᬶᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬲ᭄ᬕᬧᬸᬮᬸᬂ᭞᭓᭞ᬧᬸᬮᬸᬂ᭞ᬢᬮᬸᬄᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬍᬤᬦ᭄ᬱ᭄ᬬᬸᬢ᭄ᬧ᭄ᬣᬜ
ᬮᬶᬭᬓ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬕᬮᬳᬦ᭄᭞ᬯᭀᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲᬦᬢᬩ᭄ᬓᬭᬶᬦᬾᬢᬸᬢᬂ᭞ᬭᬶᬂᬍᬩᬸᬄ᭞᭟᭜᭟ᬲᬲ
[᭑᭑11A]
ᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬤᬸᬄᬳᬦᬸᬢ᭄ᬥᬶᬦᬵᬧᬶᬲᬂᬲᬢᬓᭂᬧ᭄᭞ᬳᬸᬮᬸᬦᬶᬲᬯᬸᬂᬗᬦᬸᬢ᭄ᬤᬶᬦᬵ᭞ᬘᬭᬸᬭᬶᬂᬤᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬧᬶ
ᬭᬓ᭄ᬱᬲᬭᬶ᭞᭒᭒᭕᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬭᭀᬂᬘᬢᬸ᭞ᬤᬤᬃ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬶᬕᬵ᭞ᬕ᭄ᬤᬂᬲ᭄ᬤᬄᬯᭀᬄᬲᬸᬤᬂᬳᬮᬸᬄᬓᬂᬲᬶᬦ
ᬫ᭄ᬩᬢ᭄‌ᬓᬓᬶᬓᬮ᭞ᬯᬶᬚᬾᬱ᭞ᬓᬓᬶᬓᬮᬲᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬓᬓᬶᬧᬜ᭄ᬘᬶᬳᬭᬲᬓᭂᬦ᭄᭞ᬢᬬ᭄ᬯᬤᬾ