Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙9B]
ᬇᬯᬓ᭄ᬳᬬᬫ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬲ᭄ᬬᬸᬗᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬗ᭄ᬕᬂᬲᬲᬢᬾ᭞᭘᭞ᬘᬮᭀᬦ᭄᭞᭗᭞ᬓᬢᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭗᭞ᬢᬢ᭄ᬩᬸ
ᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬢᬶᬢᬢ᭄ᬩᬲ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬗᬮᬬᬂ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬂ᭞᭕᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄᬧᭂᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬗᬭ
ᬓ᭄ᬦᬾ᭞᭒᭞ᬧᬥᬳᬭᭀᬦᬭᭀᬦ᭄᭞ᬧᬤᬩᬸᬓ᭞ᬕᬸᬭᬸᬦᬾ᭞ᬧᬥᬫᬢᬮᬸᬄ᭞ᬲ᭄ᬬᬧ᭄ᬩᬶᬬᬶᬂᬧᬶᬦᬗ᭄ᬕᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬓᭂᬩᬂ
[᭑᭐10A]
ᬤᬶᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬗ᭄ᬧᭂᬗᬾᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄ᭞ᬢᬢ᭄ᬩᬸᬲ᭄᭞᭘᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬲᬫ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬖᬲᬭᬶ᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢᬫ᭄ᬩᬍᬫᬸ᭞ᬲ᭄ᬕᬚᬶ
ᬓᬾᬢᬾᬢᬮᬸᬄ᭞᭑᭞ᬯᬯᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲᬺᬩᬂ᭞ᬢᬲᬶᬓ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦᬓ᭄ᬦ᭞ᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬃ᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬱ᭄ᬫᬬᬮᬸᬧ᭞ᬲ᭄ᬕᬵ
ᬧᬸᬮᬸᬂ᭞᭗᭞ᬩ᭄ᬲᬶᬓ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂᬢᬮᬸᬄ᭞ᬫᬓ᭞ᬬ᭞ᬢᬼᬓᬶᬦᬱᬭᬶᬦ᭄ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬫᬓᬲ᭄ᬯᬵ᭞ᬯᬸᬲᬦᬢᬩ᭄‌ᬦᬾᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄ