Kaca:Bali-lontar-carcan-janma-01-400ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗
᭚᭐᭚ᬧᬗᬲᬶᬄᬤᬾᬯ᭟ᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸ᭟ᬧᬗᬲᬶᬄᬯᬶᬥᬶᬫ᭄ᬯᬄᬤᬾᬯᬵ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬪᬹᬢᬵ᭟ᬫ᭞ᬑᬁᬑᬁᬑᬁ᭞ᬅᬁᬅᬁᬅᬁ᭞ᬬᬁᬬᬁᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ (᭑)
ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬾᬯᬵᬳᬲᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬑᬁᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬧᭀᬫ᭟᭐᭟ᬇᬢ᭄ᬢᬶᬧᬱᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬍᬓᬲ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭑᭑᭟ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟
᭚ᬦᬶᬳᬦᬵᬚᬶᬍᬯᬶᬄ᭞ᬳᬶᬗᬸᬮᬢᬦᬭᬶᬂᬲᭀᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬦᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬳᬦᬭᬶᬂᬕᬫ᭄ᬩᬸᬭᬵᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭟ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬭᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬗ᭞ᬢᬼᬗᬶᬂᬳᬢᬶ᭞
ᬳᬦᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬉᬢ᭄ᬢᬫᬳᬶᬗ᭄ᬓᬦᬵ᭞ᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢᬸᬂᬢᬦ᭄ᬧᬘᬦ᭄ᬢᬾᬮᬦ᭄᭞ᬳᬢᬧᬓᬦ᭄ᬧᬤ᭄ᬫᬵᬰᬡ᭞ᬳᬧᬬᬸᬂᬧᬤ᭄ᬫᬵᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭟ᬧᬤ᭄ᬫᬵ
[᭑᭘ 18A]
ᬰᬡ᭞ᬗ᭟ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬳᬢᬶ᭟ᬧᬤ᭄ᬫᬵᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬗ᭞ᬧᬸᬘᬸᬓᬶᬂᬳᬢᬶ᭟ᬳᬶᬓᬳᬶᬗᬭᬦᬦ᭄‌ᬲᬵᬕᬭᬫᬥᬸ᭞ᬯ᭄ᬢᬸᬦᬶᬂᬧᬯᬦᬕᬢᬶ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬶᬂ
ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬑᬁ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬯᬸᬯᬸᬲ᭄ᬦᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬵ᭞ᬳᬸᬢᬳᬸᬥᬓᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ᬳᬸᬢ᭞ᬗ᭞ᬳᬖ᭄ᬦᬶ᭞...........᭞ᬧᬯᬦᬕᬢᬶ᭞ᬗ᭞
ᬧᬢ᭄ᬫᭀᬦ᭄‌ᬧᬢ᭄ᬫᭀᬦᬶᬂᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬧᬸᬭᬸᬱᬵᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬗ᭟ᬳᬸᬢᬯᬳ᭞ᬢᭀᬬᬯᬳᬵ᭞ᬧ᭄ᬭᬡᬯᬳᬵ᭞ᬗ᭟ᬮᬾᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬶᬯᬵ᭞ᬳᬸᬢᬯᬳ
᭞ᬗ᭟ᬮᬾᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬡᬯᬳᬵ᭞ᬗ᭟ᬲ᭄ᬮᬦᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭟᭐᭟ᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄‌ᬍᬯᬶᬄᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬦᬭᬶᬂᬕᬫ᭄ᬩᬸᬭᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬗ᭞ᬮᬾᬗᬶᬂ