Kaca:Bali-lontar-babad-pasek-gelgel-550ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭒ 22B]
᭒᭒
ᬳᬬ᭄ᬯᬮᭀᬩᬾᬂᬳᬶᬤᭂᬧ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬢᬺᬲ᭄ᬓᬾᬂᬭᬶᬂᬭᬚᬧᬾᬦᬶ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬢᬺᬲ᭄ᬦᬾᬂ᭠
ᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬓᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬭᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬮᬲᬓ᭄ᬦᬵᬳᬗᭂᬦᬶᬭ᭞ᬳ
ᬬ᭄ᬯᬮᬸᬧᬫᬗᬾᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶᬭ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭠ᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬲᬳᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄‌ᬳ
ᬗ᭄ᬭᬦᬲᬶᬓ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᭂᬢᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳ᭠ᬢᬸᬶᬭᬢᬮᬄ᭞ᬳᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞

[᭒᭓ 23A]
ᬢ᭄ᬓᬲᬶᬤᬲᬧᬓ᭄ᬱᬵᬦᬶᬭ᭞ᬧᬮᬦ᭄ᬬᬯᬲᬾᬲᬢᬦ᭄ᬓᬯᬾᬲᬦ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬢᬶᬢ
ᬦ᭄ᬓᬯᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬲᬫ᭞ᬤᭀᬄ᭠ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭ᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬓ
ᬦᬲᬶᬭᬫ᭄ᬧᬸᬘᬦ᭄ᬤ᭞ᬧᬯᬶᬲᬶᬓᬶᬂᬲᬸᬦᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬧᬕᭂᬄᬳᬢᬧᬓᬤᬶᬭᬶᬂ
ᬓᬸᬦ᭞ᬢᬸᬳᬸᬓᬶᬢᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬚᬢᬶ᭞ᬯᭂᬦᬂᬲᬶᬭᬳᬜᬶᬲ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄