Kaca:Bali-lontar-asta-kosala-300ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]

ᬕᬮᬗᬶᬂᬢᬸᬥᬸᬄ᭞ᬲ᭄ᬬᬧᬓᬂᬢᬶᬦᬸᬥᬸᬄ᭞ᬲ᭄ᬬᬧᬓᬂᬓᬢᬸᬥᬸᬄ᭟ᬲ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬓ᭄ᬯᬾᬄ᭟ᬧ᭞ᬗ᭞ᬧᬓᬸ᭠ᬫ᭄ᬧᬸᬮᬦᬶᬂᬧ᭄ᬭᬓᭀᬱᬦᬶᬂᬫᬦᬄᬫᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬗ᭞ᬓᬸᬓᬸᬄᬳᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕ᭞ᬢᬶᬕᬵ᭞ᬗ᭞ᬯᬫ᭠
ᬢ᭄ᬮᬸᬦᬶᬂᬩᬸᬤᬶᬦ᭄ᬢ᭟ᬢᬸ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮᬶᬂᬭᬱᬦᬾᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭟ᬥᬸᬄ᭞ᬗ᭞ᬧᬯᬭᬄ᭞ᬗ᭞ᬢ᭠ᬢᬲᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬕᬶᬦᬯᬾ᭟ᬢ᭞ᬗ᭞ᬢᬮᬶᬗᬦ᭄᭟ᬢᬲ᭄᭞ᬗ᭞ᬫᬦᬄ᭟ᬲᬶ᭞ᬗ᭞ᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬓᬭᭀ᭟
ᬲᬃ᭞ᬗ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭟ᬯ᭄ᬯ᭞ᬗ᭞ᬯᬭᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬩᬕᬯᬱ᭄ᬝ᭄ᬭ᭞ᬯ᭄ᬲᬶᬦᬶᬂᬩᬸᬮᬓᬦ᭄᭟ᬕᬶ᭞ᬗ᭞ᬫᬹᬃᬓᬦᬶᬂᬩᬸᬮᬦᬦ᭄᭞ᬭᬳᬶᬫᬸᬓᬵ᭞ᬗ᭟ᬦ᭞ᬗ᭞ᬦᬬᬦᬶᬂᬳᬩᭂᬢ᭄᭟ᬯᬾ᭞ᬗ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬧᬃᬯ᭄ᬯᬕᬯᬾ᭞
ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓᬮᬶᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬢᬦ᭄ᬧᬺᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬤᬾᬲᬂᬳᬫᭂᬗ᭄ᬓᬸᬦᬸᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬓ᭄ᬯᬾᬄᬫᬓᬮᬶᬗ᭄ᬕᬦᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬾᬰ᭄ᬯᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬬᬫᬦ᭄ᬟᬤᬶᬧᬮᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬩ᭄ᬯᬡᬵ
[᭓ 3A]
ᬳᬕᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬭᬶᬂᬩ᭄ᬯᬦᬵ᭞ᬳᬮᬶᬢ᭄᭟ᬳᬦᬧᬮᬶᬄᬯᬬᬄ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄᬦ᭄ᬬᬓᬫᬯᬶᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬤᬶᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬵᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬬᬳᬦᬵᬧᬮᬶᬄᬧᬳᬾ᭞ᬳᬦᬧᬮᬶᬄᬲ᭄ᬮᬢ᭄᭞ᬳ᭠
ᬦᬧᬮᬶᬄᬓᬧᬸᬲ᭄ᬧᬮᬵ᭞ᬲ᭄ᬮᬕᬶᬂᬭᬗ᭄ᬓᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬦᬧᬮᬶᬄᬲᬜ᭄ᬘᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬾᬮᬶᬫᬵᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬳᬧᬓᬶᬲ᭄᭞ᬬᬢᬫᬗᬭᬦ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤ᭞ᬳᬦᬢᬫᬦ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬳᬦᬧᬮᬶᬄᬧᬦ᭄ᬫᬦ
ᬕᬭ᭞ᬳᬦᬧᬮᬶᬄᬩᬢᬸᬲᬭᬶ᭞ᬳᬭᬦ᭄ᬩᬮᬾᬫᬲᬭᬶ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬩᬤᬾ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬲᬓᬋᬧ᭄ᬢᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬫᬯᬗᬸᬦ᭄ᬩᬤᬾ᭞ᬳᬦᬧᬮᬶᬄᬩᬤᬾ᭟ᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞᭓᭟ᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞᭕᭟ᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞᭗᭟ᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞᭙