Kaca:Bali-lontar-aji-sasana-gaguritan-350ppi.pdf/28

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭗ 27B
᭒᭗
ᬮᬦᬂ᭞ᬫᬓᬓᬦ᭄ᬢᬶᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬥᬸᬯᬓ᭄ᬢᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬕᬸᬡᬧᬦᬸᬮᬸᬂᬲᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬲᬶᬂᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬳᬶᬭᬚᬩ᭄ᬭᬡᬫᬧᬸᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬕᬸᬡᬚ᭄ᬜᬦᬾᬧ
ᬥᬦᬬᬂ᭞ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬧᬢᬸᬢᬶᬂᬓᬸᬮᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬫᬦᬤᬶᬧᬗᬬᬄ᭞ᬓᬾᬢᭀᬳᬧᬸᬢ᭄ᬭᬧᬶᬢᬸᬳᬸ ᭛᭜᭛ ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬘᭀ᭞
ᬧ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬯᬭᬲᬶᬦ᭄ᬢ᭞ᬰᬰᬶᬄᬓᬧᬢ᭄᭞ᬣᬶᬣᬶ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞ᬭᬄ᭞᭙᭞ᬢᭂᬂ᭞ᬯ᭞ᬳᬶᬰᬓ᭞᭑᭙᭐᭙ ᭟᭜᭟ ᬢᬳᬸᬦ᭄ᬫᬰᬾᬳᬶ᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭒᭘᭞
ᬲᬧ᭄ᬢᬾᬫ᭄ᬩᭂᬃ᭞᭑᭙᭘᭗᭞ᬓᬲᬸᬭᬢ᭄ᬳᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬲᭂᬗᭀᬤ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬰᬧᬶᬤ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬓᬮᬾᬃᬤᬯᬸᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬧᬲᭂᬓ᭄᭟ᬓᬮᬸᬭᬳᬦ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬧᬶᬤ᭄

[᭒᭘ 28A]
᭞ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄ᬳᬩᬂ᭞ᬓᬪᬸᬧᬢᬾᬦ᭄ᬓᬭᬗ᭄ᬳᬲᭂᬫ᭄ ᭛᭜᭛ ᬳᬶᬦᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬤᬺᬯᬾᬦ᭄ᬳᬶᬯᬬᬦ᭄ᬲᭂᬧᭂᬮ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬰᬉᬫᬜᬃᬓᬤᬾᬰᬳ
ᬦ᭄ᬳᬩᬩᬶ᭞ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄ᬳᬩᬂ᭞ᬓᬩᬸᬧᬢᬾᬦ᭄ᬓᬭᬗ᭄ᬳᬲᭂᬫ᭄ ᭟᭛᭜᭛