Kaca:Bali-lontar-aji-sasana-gaguritan-350ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙ 19B]
᭑᭙
ᬦᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬳᬤᬢᬸᬓᬤ᭄ᬤᬳᬢ᭄‌ᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬤᬍᬫ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬓᬭᭀᬩ᭄ᬭᭀᬩᬦ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬳᬸᬮᬸᬂᬤ᭄ᬤᭀᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾ᭞ᬩᬸᬮᬦ᭄ᬧᬹᬃᬡᬫᬵᬫᬦᬸᬚᬸ᭞ᬳᭂᬤᭀᬄᬧᬭᬫ
ᬦᬾᬚᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬗᬄᬢᬸᬓᬤᬾᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬢ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬤᬾᬯᬬᬦ᭄ᬳᬸᬧᬫ᭞ᬲᬂᬓᬯᬶᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᬳᬸᬩᬸᬗᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫ
ᬦᬾᬤᬤᬶᬫᬍᬘᬓ᭄ ᭛ ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬚᬦᬶᬮᭀᬩᬦᬾᬢᬸᬦᬳᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄‌ᬘ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬗᬮᬶᬄᬩ᭄ᬭᬡ᭞ᬳᭂᬥᬵᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮᬂ᭞ᬤᬶᬲᬸᬕᬶᬄ[strike]ᬧᬘᬂᬳᬶᬥᭂᬧᬾ᭞ᬧᬂᬲᬸᬩᬬ
ᬦ᭄‌ᬳᭂᬥᬵᬓ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬲᬶᬦᬄᬓᬲᬾᬯᬦ᭄ᬲᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢᬸᬯᬸᬄᬳᬶᬥᬸᬧᬾᬳᭀᬜ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄‌ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬗᬯᬾᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬲᬸ

[᭒᭐ 20A]
ᬩᬳᬶᬮᬂ᭞ᬢᭀᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦᬂᬓᬸᬤ᭄ᬬᬵᬂᬚᬦᬶ᭞ᬮᬸᬯᬲᬾᬧᬬᬸᬫᬢᬮᬂ ᭛ ᬬᬦ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄‌ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬚᬦᬶᬫᬗᬮᬶᬄ᭞ᬦᬾᬦᬾᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬳᬃᬣᬫᬶᬯᬄᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞
ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬳᬧᬶᬲᬦ᭄ᬩᬓᬢᬾ᭞ᬳᬸᬧᬫᬶᬓᬤᬶᬳᬶᬍᬫ᭄ᬩᬸ᭞ᬗᭂᬤᭂᬂᬢᬗ᭄ᬕᬮᬭᬶᬂᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬫᬳᬶᬍᬄᬫᬶᬭᬶᬕ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬦ᭄᭞ᬧᬤᬂᬲᬫᬄᬦᬸᬚᬸᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬲᬶᬦ
ᬮ᭄ᬫᬗᬫᬄᬧᬤᬂ᭞ᬫᬳᬶᬥᭂᬭᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬲᬸᬓᬧᬥᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬦᬄᬓᬾᬢᭀᬧᬶᬲᬜ᭄ᬚᬮᬦᬂ ᭛ ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬵᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬫᬜᬶᬗᬶᬤ᭄᭞ᬫᬜᬸ
ᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬵ᭞ᬢᭀᬯᬶᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬡ᭞ᬫᬓᬤᬶᬢᬦ᭄ᬧᬳᬸᬮ[strike]ᬫᬾ᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄᬢᭀᬬᬦᬾᬧᭂᬗᬸᬂ᭞ᬢᭀᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦᬂᬫᬢᬶᬗᭂᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬫᬜᬭᬢᬂ