Kaca:Bali-lontar-aji-sasana-gaguritan-350ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭘ 18B]
᭑᭘
ᬍᬳᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬂᬫᬢᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧ᭄ᬭᬶᬳᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᬗᬸᬧᬢᬶᬳᬶᬥᬸᬧ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬂᬚᬦᬶᬫᬦᬫ᭄ᬩᬸᬃᬦᬂ᭞ᬕᬸᬮᬶᬢᬶᬓᬂ᭞ᬧᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶᬢᬸᬚᬸ᭞ᬤᬶ
ᬮᬸᬯᬲᬾᬳᬧᬂᬳᬾᬮᬄ ᭛ ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢᬶᬯᬦ᭄ᬩᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬡᬫᬵᬲ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬤᬗᬶᬢᬸᬗᬂ᭞ᬫᬜᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬫᬓᭂᬦ᭄ᬢ᭞ᬲᬶᬦᬄᬭᬳᬬᬸᬳᬸᬭᬶᬧᬾ᭞ᬗᬶᬤᬶᬄ
ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬫᬲᬶᬄᬳᬬᬸ᭞ᬓᬾᬯᬮᬧᬕᭂᬄᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢᬶᬧ᭄ᬭᬫᬸᬓ᭞ᬫᬓᬤᬲᬃᬗᭂᬢᬸᬢ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬲᬸᬕᬶᬳᬾᬫᬳᬯᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬧᬶᬲ
ᬦ᭄᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢᬸᬫᬵᬲ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬾᬂᬯᬶᬦᬶᬮᬂ ᭛ ᬓᬲᬤᬸᬦᬾᬢᭀᬧ᭄ᬭᬶᬳᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬶᬦᬚ᭄ᬜᬦᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬓᬢ᭄

[᭑᭙ 19A]
ᬲᬂᬯᬶᬓᬸᬓᬾᬦᬾᬳᬸᬘᬧᬾ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬲ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄‌ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬢᭀᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬳᬦ᭄‌ᬜᭀᬭᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬩ᭄ᬯᬦ᭄ᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬳᬯᬓ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬢ᭄ᬓᭂᬫᬶᬢ᭄ᬳᬧᬂᬢᬸ᭠
ᬳᬸ᭞ᬳᭂᬥᬵᬧᬶᬲᬦᬸᬮᬾᬫᬦᬂ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬫᬸᬮᬵ᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬯᬦ᭄ᬢᭂᬓᬫᬮᬶᬂ᭞ᬫᬮᬶᬂᬕᬮᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬶᬗᬦ᭄ ᭛ ᬳᭂᬥᬵᬫᬾᬕᬮ᭄ᬫᬦ᭄ᬭᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬫᬮᬶᬂ᭞ᬗᬮᬶᬄ
ᬤᬳᬃ᭞ᬳᭂᬥᬵᬗᬸᬢᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬓᬩᬢᭂᬓ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬲᭂᬤᬸᬓᬾ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬯᬭᬓᬶᬭᬂᬲᬗᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᭂᬜᬓ᭄ᬲᬸᬩᬫᬗᬮᬶᬄ᭞ᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬮᬲ᭄ᬢᬸᬓᬤ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬤᬶᬢᬸ
ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬲᬗᬸᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬧᬗᬮᬶᬳᬾᬧᬥᬵᬳᬶᬗᬦ᭄᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬳᬓᬰᬮᬯᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬣᬶᬯᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬳᬶᬩᬧ ᭛ ᬚ᭄ᬭᭀ