Kaca:Bali-lontar-aji-sasana-gaguritan-350ppi.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒
ᬮᭀᬕ᭄᭞ᬫᬢᬶᬍᬲᬂᬳᬯᬓ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬳᬲᬶᬂᬕᬯᬾᬓᬧ᭄ᬮᬚᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬘᬭᬶᬓ᭄ᬫᬳᭂᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬾᬫᬦ᭄ᬓᬢᬸᬬᬸᬳᬦ᭄᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦᬾᬲᬃᬯ᭄ᬯᬤᬓᬶ
᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬓᬲ᭄ᬦᬫ᭄ᬧᬶᬓᬳᬸᬓᬦ᭄ ᭛ ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬩᬮᬶᬫᬓᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞[strike]ᬚᬦᬶᬤᬸᬳ᭄ᬓᬶᬢᬦᬾᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬓᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬂᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬤᬾᬰ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬩᭂᬓᭂᬮ
ᬦ᭄ᬧᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᭂᬥᬵᬗᬫ᭄ᬩᬸᬮᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬚᬦᬶᬳᬮᬶᬄᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬲᬓᬤᬶᬲᬂᬤᬹᬃᬬᭀᬥᬦ᭞ᬦᬫ᭄ᬧᬶᬮᬲᬸᬓᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞
ᬳᬤᬨᬮᬲᬸᬓᬤᬸᬳ᭄ᬓᬶᬢ ᭛ ᬓᬾᬢᭀᬘ᭄ᬦᬶᬂᬧᬶᬢᭂᬢᭂᬲᬂ᭞ᬓᭀᬭᬯᬧᬡ᭄ᬥᬯᬗᬸᬦᬶ᭞ᬘᭀᬭᬳᭂᬲᬸᬩᬫᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬦᬬᬂᬭᬸᬲᬓ᭄ᬤᬤᬶ᭞

[᭑᭓ 13A]
ᬤᬶᬓᬯᬳᬾᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬯᬵᬫᬸᬮᬢᬸᬳᬸ᭞ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬤᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬫᬗᬸᬮᬢᬶᬲᬦᬾᬍᬯᬶᬄ᭞ᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬫᬜᬸᬚᬸᬃᬓ
ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ ᭛ ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬩᬧᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬲᬤᬸᬓ᭄ᬱᬂᬭᬫᬦᬾᬭᬶᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬮᬸᬕ᭄ᬭᬯᬭᬄᬯᬭᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬾᬤᬗᬾᬫᬳᬭᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬪᬭᬢᬧᬶ
ᬢᭀᬯᬶ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭄ᬘᬪᬓ᭄ᬢᬶᬧᬥᬫᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬳᬤᬲᬂᬪᬭᬢ᭞ᬲᬸᬓᬬᬂᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᭂᬥᬵᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬓᬮ᭞ᬳ᭞ᬳᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬂᬪᬬ ᭛
ᬳᭂᬥᬵᬗᬾᬫᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬲᬓᬾᬯᭂᬄᬓᬾᬯᭂᬳᬾᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬩᬸᬯᬢᬂᬗᬯᬾᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ ᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬳᭂ