Kaca:Bali-lontar-aji-pangintar-pantun-400ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭖ 16B]
᭑᭖᭞
ᬬᬦ᭄ᬳᬯᭂᬢᬸᬭᬶᬂ | ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶ᭞ᬤᬶ᭞ | ᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬭᬶᬂ᭞ᬤᬶ᭞ | ᬫᬓᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬓᭀᬍᬫ᭄‌ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳ᭠
ᬘᭀᬭᬤᬶᬢᬾ | ᬯᬺ᭞ᬰᬸ᭞ |ᬘ᭞ᬅ᭞ᬜᬸ᭞ᬰ | ᬬᬸᬦᬶᬂᬧᬦᬦ᭄ᬤᬸᬭᬦ᭄᭞ᬲᬫᬮᬶᬄᬤᬶᬦᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬓᭀᬍᬫ᭄‌ᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧᬗᬯ᭠
ᬘᭀᬫ᭞ | ᬅ᭞ᬯᬺ᭞ᬰᬸ᭞ |ᬭ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭞ | ᬓ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬳᬫ᭄ᬩᬳᭂᬦ᭄ᬳᬦᬦ᭄ᬤᬸᬃᬧᬸᬭᬶ᭚᭜᭚ᬳᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬧᬶᬂ᭞᭑᭖᭟ᬧᬮᬮ
ᬅᬗ᭄ᬕᬭ᭞ | ᬘ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ |ᬭ᭞ᬯᬺ᭞ᬰᬸ᭞ | ᬦᬸᬲᬦ᭄‌ᬳᬸᬓᬸᬫ᭄ᬯᬂᬤᬶᬦ᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬓᬢᭂᬕᭂᬲᬦ᭄ᬧᬮᬮᬦᬸᬲᬦ᭄‌ᬳᬸᬓᬸ᭞ᬤᭂ᭠
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ | ᬘ᭞ᬅ᭞ᬯᬺ᭞ |ᬭ᭞ᬰᬸ᭞ᬰ᭞ |
ᬯ᭄ᬭᬳᬲᭀᬯᬢᬶ᭞ | ᬭ᭞ᬘ᭞ᬩᬸ᭞ᬰᬸ᭞ᬰ᭞ |᭞ᬅ᭞ |
ᬰᬦᬶᬰ᭄ᬘᬭ᭞ | ᬭ᭞ᬘ᭞ᬯ᭄ᬭ᭞ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ᬯᬺ |ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭞ |
ᬰᬸᬓ᭄ᬭ᭞ | ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ᬯᬺ |ᬭ᭞ᬘ᭞ᬰᬸ᭞ |
[ ᭑᭗ 17A]
ᬫᬤᬶᬦᬵ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬮᬦ?ᬲ᭄᭟ᬳᬸᬓᬸᬮᬦ᭄ᬤᭂᬧ᭄᭞ᬘ᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄᭟ᬅ᭞ᬓᬸᬮᬦ᭄ᬢᬶᬃ᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄᭟ᬩᬸ᭞ᬕᬸᬫ᭄ᬩᬺᬕ᭄᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄᭟ᬘ᭞ᬯᬭᬶᬕ
᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄᭟ᬋ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬶᬃ᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄᭟ᬰᬸ᭞ᬓ᭄ᬭᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄᭟ᬭ᭞ᬩᬮ᭞ᬮᬦᬸᬲ᭄᭟᭐᭟ᬲᬦᬾᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬳᬳᭂᬧ᭄᭟ᬅ᭞ᬢᭀᬮᬸ᭞ᬳᭂᬧ᭄
᭟ᬰ᭞ᬯᬭᬶᬕ᭞ᬳᭂᬧ᭄᭟ᬰ᭞ᬓᬸᬦᬶᬗᬦ᭄᭞ᬳᭂᬧ᭄᭟ᬅ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬶᬃ᭞᭠ᬳᭂᬧ᭄᭟ᬯᬺ᭞ᬫᬦᬳᬶᬮ᭄᭞ᬳᭂᬧ᭄᭟ᬰᬸ᭞ᬯᬢᬸᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬳᭂᬧ᭄᭟ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭚᭐
᭚ᬓᬧᬶᬂ᭞᭑᭗᭟ᬧᬮᬮᬦᬸᬲᬦ᭄‌ᬰᬰᬶᬄ᭟ᬫᬮᬶᬄᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬧᬮᬦᬸᬲᬦ᭄‌ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬰᬰᬶᬄᬲᬤ᭄ᬥ᭞ᬭᬶᬂ