Kaca:Bali-lontar-aji-pangasih-400ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]

ᬣᬇᬋᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬳᬫᬜ᭄ᬘᬯᬃᬡ᭄ᬦᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬶ
ᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬶᬲᬘᬧᬶᬲᬘᬶᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬿᬢ᭄ᬬᬤᬿᬢ᭄ᬬᬬᬦᬯᬧᬥᬳᬰᬶᬄ
ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬶᬪᬸᬢ᭄ᬣᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬚᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸᬭᬭᬾᬕᬾᬓ᭄ᬮᬯᬾᬬᬦ᭄ᬧᬥᬳᬰᬶᬄ
ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬵᬮᬶᬓᬓᬵᬮᬶᬓᬶᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭟ᬑᬁᬅᬁᬫᬁ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ᭠
[᭓ 3A]
ᬕᬸᬂ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬓᬸᬳᬗᬰᬶᬄᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬲᬩᬢᬦᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ᬕᬸᬦᬚᬯᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬭᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂ
ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬸᬦ᭄ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬚᬕᬢ᭄ᬭᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬫᬓᬲᬃᬳ
ᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬶᬬᭂᬫ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬯ᭄ᬮᬦ᭄ᬥᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬳᬗ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬧ
ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬲᬓ᭄ᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬩᬮᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰ