Kaca:Bali-lontar-aji-pangasih-400ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑ 1B]

᭛ ᭐ ᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭛ ᭐ ᭛ᬇᬓᬶᬧᬗᬰᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬾᬄᬫᬋᬧ᭄ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬩᬺ᭠
ᬰᬶᬄᬘᬦᬂᬢᬸᬩᬸᬗᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬧᬬᬸᬓ᭄ᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬶᬚᬓᬸ
ᬦᬶᬂ᭞ᬲᭂᬓᬃᬩᬶᬓᬲ᭄᭞᭑᭑᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬶᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬶᬭᬢᬂᬳᬶ᭠ᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬭᬶᬂᬓᬭᬗ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬅᬁᬒᬁ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ
ᬕᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬕᬫ᭄ᬩᬸᬭᬗ᭄ᬮᬬᬂᬫᬗ᭄ᬮᬂᬮᬗᬶᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦ᭞᭠ᬳᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬳᬗᬺᬕᭂᬧᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬡᬱᬶᬓ᭞ᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬂ᭠
[᭒ 2A]
ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬓᬶᬕᬸᬡᬧᬗᬰᬶᬄ᭞ᬮᬾᬬᬓ᭄᭞᭠ᬮᬾᬬᬓ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬤᬾᬱ᭄ᬢᬶᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬭᬜ᭄ᬘᬦ
ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬸᬚᬸᬳᬰᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᬲᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᭂᬦ᭄ᬥᭂ
ᬫᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄ᬲᬥᬳᬰᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬲᬯᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯ᭠
ᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬳᬩᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄrᬳᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸ