Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/78

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

jati kalulut tresnain.

Wengi nyaluk semeng, mungmung suung mangmung muang dingin. Ring Désa Dauh Peken tan kapiragi malih kongkongan lan kraung ngulun-ngulun asu kampung. Tuah kapireng suaran kukuruyuk ayam muani saling saurin miwah suaran paksiné nyanggra surya sewana. Semeng sadurung titiang nganter Ade ngaranjing ring TK Alit, wénten galah rnresidayang nonton tayangan télevisi. Asu-asu sané nglindeng ring margi kasambehin mamahan madaging cetik. Panyatusan asuné karnatiang. Asu-asuné sané sampun mati kaangkut ring tengah truké olih patugas kaamanan kota sané seregep mabusana selem.

"O, ento I Lolik, I Roni, I Luh!" gelur Adé matujuhang ka kelir télevisine, rikala mratiaksa asu kasayangane pesu ngecogin tembok pagehan paumahan. Katon prakanggoné nyambehang bakso. Maka telu gasa ngamah bakso punika. Tan nyantos sué raris uyun maklejatan bah mati. "O, sirep ia. Badah, ta ngudiang kacelepang ka tengah treké. Kaaba kija katatelu asun iragané, Bu?"

"I Lolik, I Roni, muah I Luh kaaba ka tongos asu-asu ane lenan, apanga mapunduh," saut titiang.

"Kaaba kija?" pitakené sada nesek.

"Kaaba ka tongos pulina sané puung sané mamahané

ngalimbak. Banggiang suba makejang bagia nongos ajak asu­ asu ané lenan," cawis titiang mogbog.

"Nénten, Bu. Titiang tan nyak masekolah yaning asuné tan mawali malih," gelurnyané sengitan.


72