Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

APANGJA BISA MASEKOLAH

Semeng kantun ngeremeng, margi ageng kantun sepi, warga Desa Dauh Peken kantun reprep sirep, Luh Ratni sareng reraman ipun Mén Ratni sampun madolan gondo ring Pasar Dauh Pala. Jukut gondo sané kaadol ipun lais pesan anaké numbas, nénten naenin gumanti masisa. Galang kangin, ritatkala sang surya sampun metangi ring pamereman, kedis pecica liang tunggang-tungging ngacutcet. Luh Ratni ngalahin mémén ipun ka sekolah.

Sapunika anteng Luh Ratni nulungin mémén ipun sadurungé ngranjing ring SD 1 Dauh Peken wantah akesep ngajangin pedagangan, milpil nanding jukut gondo sané kaadol. Liang manah Méen Ratni maderbé pianak asiki nanging anteng tur bakti ring rerama. Ngubuh céléng, ngubUh siap, ngalih dagdag, ngayahin mémé-bapan ipun makarya ring carik wusan ngranjing ring sekolah. Sapunika taler Pan Ratni angob bagia maduwé pianak anteng, duweg tur jegég. Nenten karasa mangkin sampun kelas 6. Mangkin maorti ring surat kabar, radio, utawi télevisi manut saking piarah pemerintah, wénten mawasta pendidikan 9 tahun. Pendidikan 9 tahun punika pendidikan dasar sané katempuh 9 tahun.

Melengok Pan Ratni minehin lemahé dawa. Menek­ menék rasan ipun alih-alihané sengkil. Aji dakin carik, dakin gondo, dakin ubuh-ubuhan kamanahang méweh

1