Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/53

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak


ring pawaregan?" pitakén ibun titiang nyesed.

"Titiang Ibu, nyojor ka pawaregan ngarnbil ketipat muang taluhé, icén Gung Dé Alit. Ampurayang kadén titiang sampun wusan mabanten!" pisaut titiang.

"Badah, nah kujang man. Kadén ibu sing Gung Gék ane ngambil. Tuah ja suba mabanten di merajan. Ané tondén di palinggih balé banjar," ucap ibun titiang.

"Pedalem Gung Dé Alit seduk. Nyanan wus ngajeng masiram lantas, nggih!"

"Nggih," cawis Gung Dé Alit sambilanga ngajeng kilen-kilen.

Wus masiram, maganti baju anyar. Kabenengan wénten akudang stél bakta titiang saking Jro Kauh.

Gung Dé Alit mapelalian awai. Yan suba ada papelalianan, Gung Dé Alit degeng. Krakak-krékék padidi. Punika anggén titiang bungan demen. Nanging digantiné ceréwét, sukeh sajan nungkulang.

"Anak kénkén dadi terus buut, apa ané kakerahin, jag setata maiyegan cara méng ajak cicingé?" pitaken ibun titiang ring balé jineng.

"Indik jinah. Sampun abulan titiang tan naur kuliah. Wénten akudang pakaryan kuliah durung pragatang titiang. Len weteng kéné gedé, lén Gung Dé Alit ceréwét. Kelés asané keneh titiang. Kadi rasa titiang uyut ngandanin kamen suba uék," tutur titiang.

"Nah, kéné ento. Adané idup makulawarga, jelé kalawan melah ento mabesikan. Cara payuk ajak tekep, lamun apa ja adéngné nekepin, jag pasti lakar makrumpungan. Nah, yan dadi pang eda nganti kepéh belah," piteket ibun titiang. "Jani makejang apang pada saling ngalah. Yan makejang


47