Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/52

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

BUUT

Semeng remrem. Sayongé monyér, mapagut dingin ngutgut. Tan pasandal titiang nuluh lubukan. Nuluh pundukan carik. Ngentasin tegal. Ngaliwatin telabah, tukad. Menék tutun jurang. Tan marasa mamargi pitung kilometer, gumanti manggihin margi ageng.

"Ampurayang titiang jero supir! Titiang wantah. makta jinah nem tali rupiah, napi dados numpang gumanti ka Tabanan?" pitakén titiang ring jero supir rikala nyetop bus Manis jurusan Pupuan-Tabanan.

"Inggih, dados," baos jero supir sinambi makenyung olas lascarya asih ngeton titiang sareng okan titiang mabusana maong makodong turmaning uék.

"Ibu, titiang seduk," sesed okan titiang saking inuni. Dibi sandé titiang makanda gedé sareng rabin titiang ngrebatin indik prabia masekolah. Pasemayan rabin titiang, yan saja jati pastika pacang dados alaki rabi, lakar nglanturang kuliah ngrereh S2. Titiang dados dosén maring IKIP swasta sambilang kuliah malih.

Rabin titiang sané makarya ring Kantor Camat Selemadeg tan prasida ngwantu. Tondén malih titiang mobot ageng. Ngrempini limang bulan. Okan titiang Gung Gedé sampun mayusa tigang tiban. Sasukat titiang mobot, ruwetné tusing kodag-kodag.

"Sira ngambil tipaté akélan muang taluhé abungkul
46