Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/46

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

Angin, dingin, tis lan rasa becik kadi ajeng-ajengan: jaen. Sané ngaranayang sirepé tis leplep ngengkis.

Kalaning matangi titiang kagiat tangkejut. Adé tan wénten malih risamping titiang. Maring jaba sabehé tedun aderes. Langité gulem tebel.

"Kija Adé?" pitakén titiang maring rabi.

"Dija titiang uning. Indayang cingakin ring Bale Gedé!" tawah rabin titiang.


Biasané Adé nglukis derika, katuntun olih ajin titiang. Ring Balé Gedé, Adé tan wénten. Ring Balé Dauh? Titiang sareng rabi nyingakin I aji kantun sirep leplep. Dija minab Adé? Sabehé tedun ngurimis. Langit gulem tipis. Sunar suryané ngalangin akedik ring selag gulemé. Wiakti mabalik sareng grimis sabehé, anak lingsir mao sang sabeh mamedi. Iraga sami was-was, méh-méh Adé nyanan engkebang mamedi, sekadi nyama braya risampingé, sapta raruna sané langkung.

"Matangi sirep, sirep matangi. Matangi sirep malih. Matangi malih, sirep malih. Wus sirep matangi malih. Sapasira kayun bagia ring buana kirangin sirep, akéhin ngopi! Ah, ha, ha, aha!" pireng ngilis gending Mbah Suripé landuh lemuh polos.

"Pastika sampun Adé derika. Dané ring Balé Delod."

Dapetang titiang sareng i rabi Adé kumuh nglukis nganggén akrilik. Wiakti angob miragi gaguatané ring kanvas, géncang lan gangsar. Tan pawentuk, sugih warna galang. Makéhan warna barak. Adé ngalukis sambilanga nglangi ring sajeroning tembang gending Mbah Surip.

"Kal gandong kija-kija. Jaen nggih, mantep nggih. Kal


40