Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/45

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

ngalus-alusin Adé. Ajin titiang kabenengan sedeng rep sirep leplep ngengkis tis. Akudang pépél tablét miwah gelas matalang kapiragi maring duur mejané, risamping I aji leplep sirep. Macihna I aji sampun nginum tamba. Makudang tablét sampun maklupasan mabukakan bungkusné. "Ngiring, masalin busana dumun! Raris ngajeng lan nglantur sirep tengainé nyang akesep! Mangda nyanan soréné nglukis, raga marasa seger oger!"

Adé kamulan ja patuh tinut. Wus mabusana, sahaja ngajeng gumanti wareg. Sirep dané janten leplep. Titiang magagéson ka merajan alit, ngosok-ngosokang taru cang. Taru cang warna bang masemu ati punika kamulan becik anggén nyegerang sebuh benjol maring sirah, tangan, miwah cokor makarana makaplug ajak barang-barang atos, keras.

"Wénten napi minab nembé ngosokang taru cang?" pitakén rabin titiang sané wau rauh mantuk, makarya ngajahin ring sinalih tunggil SMA ring kotan titiangé. Rabin titiang dados guru. Ngajahin basa Indonesia manut sekadi jurusané.

"Iwau Adé mapalalian ring bangku panjang sareng timpal-timpalné, sambilanga magendingan gending 'Kal Gandong' Mbah Surip.

Ragané sami kalangen saling sogok soyor kangin kauh miwah makedeng-kedengan tas géndong. Pamuputné nyungkling nungkalik sinarengan, maka sami. Raris Adé sirahné beseh, bénjol, bencol. Mapan dané kantun sirep, titiang molesin antuk abu gosok alus kayu cang macampur toya sajangkepnyané," ucap titiang gagalangan.

"o, kénten indiké?" cawis rabin titiang uning.

Wus ngajeng tengainé, titiang sareng rabi taler sirep.


39