Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/44

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

pi nganggén piranti tuh muang beseg. Ring arep kertas putih, Adé sumeken gati ngwentuk gaguatan sané kakayunin. Sampun janten anléh dané tumurun saking ajin titiang sané polih paurukan seni rupa punika. Ajin titiang makire purna dados guru Seni Budaya sasih Oktober puniki, nyobiahang papelajahan dane marep maring okan titiang. Titiang wiakti ngaturang pamuji, ngon ingon muang sesambat angasih-asih riantukan ambek bayu ajin titiang sané kari malih akesep dumados guru ring sinalih tunggil SMP Negeri ring kotan titiange.

Naénin, ajin titiang ngenahang alembar kanvas muang akudang cét ring lanté, ngurukang Adé carane nglukis nganggén cét sekadi anak alit istri Aélita André sane kaurukang olih yayahnyané, Michaél. Adé gargita pisan ngambil kuas, mulasang cét minyaké maring kanvas. Med wadih nganggén kuas, dané nglukis nganggén jerijin tangannyané sané alit. Sasukat punika dané terus katagihan nglukis.

"Atu Wayah lunga napi?" pitakén Adé maring titiang sarauh saking Play Group.

"Atu Wayah sungkan, sirep ring pakolemané," sahut titiang gagalangan.

"Atu Wayah, urukang Adé nglukis malih jebos!" pinunas Adé sada kasil ngranjing ka pasaren ajin titiangé. "Atu Wayah sampunang sungkan!"

"Hus! Sampunang mabaos asapunika! Sampunang ngulgul Atu Wayah! Banggiang ida mararéan dumun, malih kesep pastika Atu Wayah ngurukang," ucap titiang, sinambi


38