Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/42

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

nénten je genep jangkep tuah abuku gambar. Buku tulis utawi napi ja saluiré jag kagambarin, kayang témbok umah. Pariindik punika sané ngranayang méweh. Yan titiang sareng-sareng i rabi ngamanahin anak alit sané mayusa sakadi amuniki minakadi déwa. Diapin kenten apangja katuntun antuk manah welas asih," laut titiang ngimbuhin mabaos.

Adé madruwé anléh dasar babaktan saking narni alit magagambaran sekadi yayahnyané. Rah seniné membah maring Adé, anak titiang. Dané durung oneng wentuk. Gagambarané celontang-celonténg, polos. 5aking guat tangané sané alit metu orat-orét wanén. Tan wentén cingak guat kekeh muang lung. Jag matumpuk guat léngkong maombakan. Mangkin nget makarya guat bunter muang kecek-kecekné.

"Katimbang ngawag orat-orét ring témbok, becikan icén wadah genah. Marupa kertas, utawi buku gambar. poklot mawama, spidol mawarna, kastél, pastél, lan krayon. Mangda dané mapelalian nganggén soroh piranti ngambar ané tuh. Tan ngicen conto, sajawaning dané mapitagih. Banggiang sampun dané jemet pararagan manut ring kayuné," tutur I aji maring titiang. "Yan disapunapiné, jag tumbasang kanvas. Negarang nganggén cét lengis. Utawi cét toya. Cutetné cendek urukang apang prasida bisa nganggén soroh piranti warna sané tuh wiadin beseg," imbuh ajin titiang. I aji jemet, seleg, anteng ngurukang Adé ngambar. Langganan sawilang soré. Lukisan-lukisan aji masimpen ring genah aman, mabungkus plastik mangda tan kacorat-corét olih I Adé. Turmalih satata kaawasin manda tan corat-corét antuk poklot mawama, kastél, pastél, muang krayon. Sinalih


36